Stiri recente:

PROIECT DE HOTARARE Nr. 76/16.11.2020 privind stabilirea impozitelor ,taxelor locale  precum si a taxelor speciale, pe anul 2021

PROIECT DE HOTARARE Nr. 76/16.11.2020

privind stabilirea impozitelor ,taxelor locale  precum si a taxelor speciale, pe anul 2021

 

Avand in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile :      

 -art.56,art.120 alin (1), art 121 alin (1) si (2) si art.139 alin (2)din Constitutia  Romaniei ,republicata

-art.4 si art.9 paragraful 3 din Carta europeana a autonomiei locale,adoptata la Strasbourg la 15octombrie 1985     ratificata prin legea nr.199/1997

-art.7alin (2) din Legea nr.287/2009privind Codul Civil,republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare

-art.20 si art 28 din Legea -cadrul a descentralizarii nr.195/2006,cu modificarile si completarile ulterioare

-art.27, art.36 ,alin(1),alin (2)lit.b si alin.(4) lit c ,din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare

-art 5 alin (1 )lit. a) si alin.(2), art.16 alin.(2),art.20 alin(1) lit.b), art.27,art 30 si art.76 alin (2) si (3)din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare

-art.1, art.2 alin.(1) lit.h ,precum si pe cele ale titlului IX,in special art.491coroborate cu art.495 lit.edin Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal ,cu modificarile si completarile ulterioare

-art.344 din Legea nr.207/2015privind Codul de procedura fiscal

-art.18 alin (5)din Legeanr.333/2003privind paza obiectivelor ,bunurilor , valorilor si protectia persoanelor, republicata cu modificarile ulterioare

-art.25 lit.d)din Legea nr.481/204 privindprotectia civila, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare

-referatul de aprobare al Primarului comunei Iara nr. 6368/16.11.2020

-comunicatul Institutului National de Statistica inregistrata cu nr.15/14ianuarie 2020, conform careia rata inflatiei este de 3,8%

-prevederile art.129 alin.(2)lit.b coroborat cu alin.(4) lit.c din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

In temeiul : În temeiul  art. 196, art. 1   lit. a) din  OUG 57/2019, privind  Codul administrativ;                                                       

PROPUNE

Art.1     (1)Impozitele si taxele locale , precum si taxele speciale, pe anul 2021, se aproba si se indexeaza cu 3,8%,fiind cele cuprinse in tabloul cuprinzand valorile impozabile nivelurile impozitelor si taxelor locale, taxelor speciale si amenzile care se stabilesc, se actualizeaza sau se ajusteaza , dupa caz,de catre Consiliul Local al comunei Iara,prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

                  (2)Operatiunea de stabilire a sumelor datorate bugetului local se face prin rotunjire la nivel de leu, fara subdiviziuni,prin reducere cand fractiunile in bani sunt mai mici de 50de bani si prin majorare cand fractiunile in bani sunt de 50de bani sau mai mari ,aplicandu-se regulile de rotunjire prevazute in titlul ix pinctul 11lit.n din Normele metodologicede aplicare a Legiinr.227/2015 privind Codul Fiscal aprobate prin H.G.nr.1/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.                        

Art.3 Primarul comunei IARA va  asigura ducerea la indeplinire a prezentului proiect de hotarare ,prin compartimentele de specialitate,care vor intocmii documentatia necesara punerii in aplicare in conditiile legii a prevederilor prezentului proiect.

Art.4 Prezentul proiect de hotarare va fi pus in dezbatere in sedinta Consiliului  Local Iara .

 

                                                            Primar ,

                                                     Popa Ioan Dorin

 

 

 

                                                   Anexa la proiectul de hotarare nr.76/16.11.2020

                                                                                   TABLOUL

Cuprinzand cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor si taxelor locale , taxelor special si amenzile care se stabilesc, se actualizeaza sau se ajusteaza , dupa caz de catre Consiliul  Local al Comunei Iara,in limitele si in conditiile titlului IX din Legea nr,227/2015 privind Codul Fiscal cu indexarea de 3,8%

         În înțelesul prezentului titlu, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) activitate economică — orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii și lucrări pe o piață;

 b) clădire — orice construcție situată deasupra solului și/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosința sa, și care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalații, echipamente și altele asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereții și acoperișul, indiferent de materialele din care sunt construite;

 c) clădire-anexă — clădiri situate în afara clădirii de locuit, precum: bucătării, grajduri, pivnițe, cămări, pătule, magazii, depozite, garaje și altele asemenea;

d) clădire cu destinație mixtă — clădire folosită atât în scop rezidențial, cât și nerezidențial;

 e) clădire nerezidențială — orice clădire care nu este rezidențială;

 f) clădire rezidențială — construcție alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii;

g) nomenclatură stradală — lista care conține denumirile tuturor străzilor dintr-o unitate administrativ-teritorială, numerele de identificare a imobilelor pe fiecare stradă în parte, precum și titularul dreptului de proprietate al fiecărui imobil; nomenclatura stradală se organizează pe fiecare localitate rurală și urbană și reprezintă evidența primară unitară care servește la atribuirea adresei domiciliului/reședinței persoanei fizice, a sediului persoanei juridice, precum și a fiecărui imobil, teren și/sau clădire;

 h) rangul unei localități — rangul atribuit unei localități conform legii;

 i) zone din cadrul localității — zone stabilite de consiliul local, în funcție de poziția terenului față de centrul localității, de rețelele edilitare, precum și de alte elemente specifice fiecărei unități administrativ-teritoriale, conform documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, registrelor agricole, evidențelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidențe agricole sau cadastrale care pot afecta valoarea terenului.          

 

Persoanele fizice care au domiciliul si care locuiesc efectiv in localitatile prevazute in Hotararea Guvernului nr. 323/1996 si Hot. Guv. Nr. 395/1996, beneficiaza de reducerea cu 50%, a impozitelor si taxelor locale, potrivit Legii nr. 27/1994, beneficiare fiind localitatea Iara si satele aferente .

Rangul localitatii:(rangul atribuit unei localitati conform legii)

Localitati de-rangul IV- IARA                   

-rangul V-AGRIS ,BORZESTI,BURU,CACOVA IERII,FAGETU IERII,LUNGESTI,MASCA

MAGURA IERII, OCOLISEL,SURDUC,VALEA AGRISULUI ,VALEA VADULUI

 

 

IMPOZITE SI TAXE LOCALE

      Impozitele si taxele locale sunt dupa cum urmeaza:

a)impozitul pe caldiri si taxa pe cladiri;

b)impozitul pe teren si taxa pe teren;

c)impozitul asupra mijloacelor de transport;

d)taxa pentru eliberarea certificatelor,avizelor si autorizatiilor

e)taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate;

f)impozitul pe spectacole;

g)taxe speciale;

h)alte taxe locale.

Reguli generale

                        1. Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând cazul în care în prezentul titlu se prevede diferit(art .455 alin.1).

 2.Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care se datorează de concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. În cazul transmiterii ulterioare altor entităţi a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă asupra clădirii, taxa se datorează de persoana care are relaţia contractuală cu persoana de drept public.(art.455 alin.2)

            3. Taxa pe clădiri se stabilește proporțional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.(art 455 alin 4)

          31. În cazul clădirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință ce se referă la perioade mai mici de o lună, taxa pe clădiri se datorează proporțional cu numărul de zile sau de ore prevăzute în contract.(art 455 alin 4¹)

            4.În cazul clădirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă ce se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se stabileşte proporţional cu numărul de luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. Pentru fracţiunile mai mici de o lună, taxa se calculează proporţional cu numărul de zile din luna respectivă.

41.În cazul clădirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă ce se referă la perioade mai mici de o lună, taxa pe clădiri se datorează proporţional cu numărul de zile sau de ore prevăzute în contract.

5.Pe perioada în care pentru o clădire se plăteşte taxa pe clădiri, nu se datorează impozitul pe clădiri.

51.În cazul în care pentru o clădire proprietate publică sau privată a statului ori a unităţii administrativ-teritoriale se datorează impozit pe clădiri, iar în cursul unui an apar situaţii care determină datorarea taxei pe clădiri, diferenţa de impozit pentru perioada pe care se datorează taxa pe clădiri se compensează sau se restituie contribuabilului în anul fiscal următor. 

6.În cazul în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spaţiile situate în partea din clădire aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru clădirea respectivă.

    7. În înţelesul prezentului titlu, clădire este orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinţa sa, şi care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de materialele din care sunt construite. Încăperea reprezintă spaţiul din interiorul unei clădiri.

Scutiri impozit/taxa pe cladiri (art.456 alin.1)

.a) clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităților administrative teritoriale, cu excepția încăperilor folosite pentru activități economice sau agrement, altele decât cele desfășurate în relație cu persoane juridice de drept public;

b) clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, instituțiilor publice cu finanțare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;

c) clădirile aflate în proprietatea fundațiilor înființate prin testament constituite, conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;

d)clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial, asociaţiilor religioase şi componentelor locale ale acestora, precum şi casele parohiale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice;
 

e) clădirile funerare din cimitire și crematorii;

 f) clădirile utilizate de unitățile și instituțiile de învățământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice care generează alte venituri decât cele din taxele de școlarizare, servirea meselor pentru preșcolari, elevi sau studenți și cazarea acestora, precum și clădirile utilizate de către creșe, astfel cum sunt definite și funcționează potrivit Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare;

 g) clădirile unei instituții sau unități care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, precum și clădirile federațiilor sportive naționale, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice;

h) clădirile unităților sanitare publice, cu excepția încăperilor folosite pentru activități economice; i) clădirile din parcurile industriale, parcurile științifice și tehnologice, precum și cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislației în materia ajutorului de stat;

 j) clădirile care sunt afectate activităților hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunătățiri funciare și de intervenții la apărarea împotriva inundațiilor, precum și clădirile din porturi și cele afectate canalelor navigabile și stațiilor de pompare aferente canalelor, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice;

k) clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje și tuneluri și care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcții, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru alte activități economice;

l)cladirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului

m)cladire Academiei Romane si ale fundatiilor propria infiintate de Academia Romana,in calitate de fondator unic,cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice

n)cladirile aferente capacitatilor de productie care sunt in sectorul pentru aparare cu respectarea legislatiei in materia ajutorului de stat

o) clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadnițe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri și/sau pătule pentru depozitarea și conservarea cerealelor, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru alte activități economice;

p) clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c)—e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările și completările ulterioare;

q)cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat,cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice:

r) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război și a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război

s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

t) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali,pe perioada in care au in ingrijire,supraveghere si intretinere persoane cu handicap grav sau accentuat și persoane incadrate  în gradul I de invaliditate;

u) cladirile aflate in proprietatea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania,cu statut de utilitate publica, precum si cele inchiriere, concesionate sau primite in administrare ori in folosinta de acestea de la o institutie sau o autoritate puglica, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;

v) cladirile destinate serviciului de apostila si supralegalizare, cele destinate depozitarii si administrariiarhivei,precum si cladirile aferente functionarii Centrului National de Administrare a Registrelor Nationale Notariale;

w)cladirile detinute sau utilizate de catre intreprinderile sociale de insertie.

x)cladirile clasate ca monumente istorice,de arhitectura sau arheologice,indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare,care au fatada stradala si /sau principala renovata sau reabilitata conform prevederilor Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice.

             2. În cazul scutirilor prevăzute la alin. (1) lit. n) şi o):

   a) scutirea se acordă integral pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor menţionate la alin.                   (1) lit.n), deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din clădiri aparţine unor terţi,    scutirea nu se acordă pentru cota- parte deţinută de aceşti terţi;

b) scutirea se acordă pentru întreaga clădire de domiciliu deţinută în comun cu soţul sau soţia, pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor menţionate la alin. (1) lit. o). În situaţia în care o cotă-parte din clădirea de domiciliu aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi."

 

3. Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru următoarele clădiri(art 456 alin 2)

a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale;

 b) clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecție ale monumentelor istorice și în zonele construite protejate;

 c) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

 d) clădirile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ; e) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

 f) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

 g) clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public

; h) clădirea nouă cu destinație de locuință, realizată în condițiile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și clădirea cu destinație de locuință, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările și completările ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia;

 i) clădirile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;

 j) clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

k) clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social;

 l) clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat;

m) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice, pe baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 n) clădirile unde au fost executate lucrări în condițiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare

4. Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative(art 456 alin 3).

Calculul impozitului pe cladiri rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice

 

1. Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii. Cota impozitului pe clădiri se stabilește prin hotărâre a consiliului local. (art 457 alin 1)

2. Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a acesteia, exprimată în metri pătrați, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul următor:

    

 

 

 

Tipul cladirii

 

 

 
Valoarea impozabila

Lei/m²

 

Cladire cu instalatii de apa canalizare electricitate si incalzire (cumulative)

Cladire fara instalatii de apa , canalizare , electricuitate sau incalzire

 

A. Cladire cu pereţi sau cadre din beton armat, din cărămidă arsă, piatră naturală sau alte materiale

1000

 

600

 

 

B. Cladire cu peretii exteriori din lemn,din caramida nearsa,din valatuci, paiantă sau din orice alte materiale asemănătoare

 

300

 

200

 

C.Cladire-anexa cu pereţi din  cărămidă arsă, piatră, beton sau din alte materiale

 

200

 

175

 

D.Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, cărămidă nearsă vălătuci, paiantă, etc.

 

125

 

75

 

E.In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol,la demisol si/sau la mansarda,utilizate ca locuinta,in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit.A-D

75% din suma care s-ar aplica cladirii

75% din suma care s-ar aplica cladirii

 

F. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol,la demisol si/sau la mansarda,utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta,in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit.A-D

50% din suma care s-ar aplica cladirii

50% din suma care s-ar aplica cladirii

 

            3. În cazul unei clădiri care are pereții exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la alin. (2) valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare(art 457 alin 3).

4. Suprafața construită desfășurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafețelor secțiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafețele podurilor neutilizate ca locuință, ale scărilor și teraselor neacoperite(art 457 alin 4)

5. Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafața construită desfășurată a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.(art  457alin 5 )

6. Pentru determinarea valorilor impozabile pe ranguri de localitati se aplica  coeficienti de corectie dupa cum urmeaza :

 

               Localitate /

Zona

         Rang localitate

       Coeficient corectie

IARA

A

IV

1 , 10

SATELE AFERENTE IERII

A

V

1 , 05

 

 

 

 

 

    7. Valoarea impozabila a cladirii se reduce in functie de anul terminarii acesteia, dupa cum urmeaza(art 457 alin 8):

a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință;

b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani și 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință;

 c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani și 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință

   8. În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor. Anul terminării se actualizează în condițiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii crește cu cel puțin 50% față de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor.(art 457 alin 9)

    9. Orice persoana care dobandeste, construieste sau instraineaza o cladire are obligatia de a depune o declaratie fiscala la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in a carei raza de competenta se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii sau construirii.

    10.  Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru întregul an de catre contribuabili persoane fizice, pâna la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10%.

 

 

B.Calculul impozitului pe caldiri nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice

1. Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,75% asupra valorii care poate fi(art 458 alin1):

 a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă;

b) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;

c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.

             2.cota impozitului pe cladiri se stabileste prin hotarare a consiliului local

3. Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. (art 458 alin 3)

4. În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457(art . 458 alin 4)

 

C. Calculul impozitului pe clădirile cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice

1. În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial conform art. 457 cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, conform art. 458

2. În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457.

3. Dacă suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial nu pot fi evidențiate distinct, se aplică următoarele reguli:

a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457;

b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfășoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilitățile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor art. 458.

 

D.Calculul impozitului/taxei pe cladiri detinute de persoanele juridice

.

               1. Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2asupra valorii impozabile a clădirii(art .460 alin 1)

2. Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote  de 0,75asupra valorii impozabile a clădirii. (art 460 alin 2)

 3. Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii(art. 460 alin 3)

4. În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, conform alin. (2) sau (3).

5. Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa și poate fi(art 460 alin 5):

a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele organului fiscal;

b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

 c) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;

 d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;

e) în cazul clădirilor care sunt finanțate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

 f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii și comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosință, după caz.

6.Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă.

7. Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparțin persoanelor față de care a fost pronunțată o hotărâre definitivă de declanșare a procedurii falimentului.

8. În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%(art 460 alin 8).

9. În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, diferența de taxă față de cea stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.(art 460 alin 9)

E.Declararea ,dobandirea,instrainarea si modificarea cladirilor

1. Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.(art 461 alin 1)

2. În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii și datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. (art 461 alin 2)

3. Pentru clădirile nou-construitedata dobandirii cladirii se considera dupa cum urmeaza:

a)pentru cladirile executate integral inainte de expirarea termenului prevazut in autorizatia de construire, data intocmirii procesului -verbal de receptie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data terminarii efective a lucrarii;

b) pentru cladirile executate integral la termenulprevazut in autorizatia de construire data din aceasta cu obligativitatea intocmirii procesului-verbal de receptie in termenul prevazut de lege ;

c) pentru cladirile ale caror lucrari de constructii nu au fost finalizate la termen prevazut in autorizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei,in conditiile legii, la data expirarii acestui termen si numai pentru suprafata construita desfasurata care are elementele structurale de baza ale unei cladiri, in speta pereti si acoperis.Procesul verbal de receptie se intocmeste la data expirariitermenului prevazut in autorizatia de construire,consemnandu-se stadiul lucrarilor, precum si suprafata construita desfasurata in raport cu care se stabileste impozitul pe cladiri.

4.Declararea cladirilor in vederea impunerii si inscrierea acestora in evidentele autoritatilor administratiei publice locale reprezinta o obligatie legala a contribuabililor care detin in proprietate aceste imobile, chiar daca ele au fost executate fara autorizatie de construire.

5.In cazul in care dreptul de proprietate asupra unei cladiri este transmis in cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care detine dreptul de proprietate asupra cladirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior in care se instraineaza.

6. În cazul extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parţială a folosinţei, care determină creşterea sau diminuarea valorii impozabile a clădirii cu mai mult de 25%, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării respective, şi datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

7. În cazul desființării unei clădiri, proprietarul are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data demolării sau distrugerii și încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizație de desființare(art 461 alin 7)

8. Declararea clădirilor în vederea impunerii și înscrierea acestora în evidențele autorităților administrației publice locale reprezintă o obligație legală a contribuabililor care dețin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizație de construire. (art 461 alin 4)

9.În cazul clădirilor la care se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează la organul fiscal local lucrarea de cadastru, ca anexă la declaraţia fiscală.

           10 În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică regulile conform art 461 alin 10 lit a,b,c.

  1. Impozitul pa cladiri se datoreaza de locatar incepand cu data de 1ianuarie a anului urmator celui in care a fost incheiat contractul;
  2. In cazul incetarii contractului de leasing,impozitul pe cladiri se datoreaza de locator incepand cu data de 1 ianuarie  a anului urmator incheierii procesului verbal de predare a bunului sau a altor documentesimilare care atesta intrarea bunuluiin posesialocatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;
  3. Atat locatorul cat si locatarul au obligatia depunerii declarastiei fiscale la organul fiscal local in  a carui raza de competenta se afla cladirea,in termen de 30 zile de la data finalizarii contractului de leasing sau a incheierii procesului -verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atesta intrarea bunului in posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing insotita de o copie a acestor documente.

11În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unui contract de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mari de o lună, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia depunerii unei declaraţii la organul fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractului.

12.În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractelor, la care anexează o situaţie centralizatoare a acestor contracte.

13.In cazul unei situatii care determina modificarea taxei pe cladiri datorate,persoana care datoreaza taxa pe cladiri are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local in a carui raza teritoriala se afla cladirea ,pana la data de 25 a luniiurmatoare celei in care s-a inregistrat situatia respectiva.

14.Declararea cladirilor in scop fiscal nu este conditionata de inregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru si publicitate imobiliara.

15.Depunerea declaratiilor fiscale reprezinta o obligatie si in cazul persoanelor care beneficiaza de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe cladiri.

Impozitul pe cladiri

           1. Impozitul/taxa pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si  30 septembrie inclusiv.(art 462 alin 1)

2. Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificație de 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local.

   3. Impozitul anual pe cladiri, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice sau  juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.

  4.In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat. (art 462 alin 2,3)

          5.In cazul contractelor de concesiune, inchiriere,administrare sau folosinta,care se refera la perioade mai mari de o luna, taxa pe clădiri se plătește lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință(art 462 alin 5)

          6.In cazul contractelor care se refera la perioade mai mici de o luna, persoana juridical de drept public care transmite dreptul de concesiune ,incheiere, admibnistrare sau folosinta colecteaza taxa pe cladiri de la concesionari,locatari,titulariidreptului de administrare sau de folosinta si o varsa lunar, pana la datade 25 inclusiv a luniiurmatoare din perioada de valabilitate a contractului

IMPOZITUL PE TEREN SI TAXA PE TEREN

1.Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual, exceptând cazurile în care în prezentul titlu se prevede altfel.(art 463 alin 1)

 2. Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe teren, care se datorează de concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren. În cazul transmiterii ulterioare altor entităţi a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă asupra terenului, taxa se datorează de persoana care are relaţia contractuală cu persoana de drept public. (art 463 alin 2)

3. Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe teren, precum și taxa pe teren prevăzută la alin. (2) se datorează către bugetul local al comunei, al orașului sau al municipiului în care este amplasat terenul. (art 463 alin3)

4. În cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă ce se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe teren se stabileşte proporţional cu numărul de luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. Pentru fracţiunile mai mici de o lună, taxa se calculează proporţional cu numărul de zile din luna respectivă. 

41.În cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă ce se referă la perioade mai mici de o lună, taxa pe teren se datorează proporţional cu numărul de zile sau de ore prevăzute în contract.
 

5.Pe perioada în care pentru un teren se plăteşte taxa pe teren, nu se datorează impozitul pe teren.

51.În cazul în care pentru o suprafaţă de teren proprietate publică sau privată a statului ori a unităţii administrativ-teritoriale se datorează impozit pe teren, iar în cursul unui an apar situaţii care determină datorarea taxei pe teren, diferenţa de impozit pentru perioada pe care se datorează taxa se compensează sau se restituie contribuabilului în anul fiscal următor.

 

. 6. În cazul terenului care este deținut în comun de două sau mai multe persoane, fiecare proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părțile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru terenul respectiv.(art 463 alin 6)

 

Scutiri impozit/taxa pe teren

1.Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru:

(Art 464 ,alin 1 ,lit a-t) :

a) terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ teritoriale, cu excepția suprafețelor folosite pentru activități economice sau agrement;

b) terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, instituțiilor publice cu finanțare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;

c) terenurile fundațiilor înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;

d) terenurile aparținând cultelor religioase recunoscute oficial și asociațiilor religioase, precum și componentelor locale ale acestora, cu excepția suprafețelor care sunt folosite pentru activități economice;

 e) terenurile aparținând cimitirelor și crematoriilor;

 f) terenurile utilizate de unitățile și instituțiile de învățământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate, cu excepția suprafețelor care sunt folosite pentru activități economice care generează alte venituri decât cele din taxele de școlarizare, servirea meselor pentru preșcolari, elevi sau studenți și cazarea acestora, precum și clădirile utilizate de către creșe, astfel cum sunt definite și funcționează potrivit Legii nr. 263/2007, cu modificările și completările ulterioare;

 g) terenurile unităților sanitare publice, cu excepția suprafețelor folosite pentru activități economice;

h) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigație, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele și stațiile de pompare aferente acestora, precum și terenurile aferente lucrărilor de îmbunătățiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosință a terenului, emis de oficiile de cadastru și publicitate imobiliară

 i) terenurile folosite pentru activitățile de apărare împotriva inundațiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecție definite în lege, precum și terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeței solului;

j) terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează ameliorarea acestora;

 k) terenurile care prin natura lor și nu prin destinația dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură;

 l) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naționale, drumuri principale administrate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A., zonele de siguranță a acestora, precum și terenurile ocupate de piste și terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranță;

m) terenurile pe care sunt  amplasate elementele ibnfrastructurii feroviare publice,precum si cele ale metroului

n) terenurile din parcurile industriale,parcurile stintifice si tehnologice, precum si cele utilizate de incubatoarele de afaceri,cu respectarea legislatiei in materia ajutorului de stat.

o)terenurile aferente capacitatilor de productie care sunt in sectorul pentru aparare cu respectarea legislatiei in materia ajutorului de stat.

p)terenurile Academiei Romane si ale fundatiilor propriiinfiintate de Academia Romana in calitate de fondator unic, cu exceptia terenurilor care sunt folosite pentru activitati economice.

q)terenurile institutiilor sau unitatilor care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului, cu exceptia terenurilor care sunt folosite pentru activitati economice

r) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război și a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;

s) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 si 5 din  Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

t) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate; u) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c)—e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2006, cu modificările și completările ulterioare;

u) terenurile aflate proprietatea sau coproprietatea pers prevazute la art.2 lit a,c ,e  din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.82/2006,cu modificarile si completarile ulterioare;

v)terenurile destinate serviciului de apostila si supralegalizare,cele destinate depozitarii si administrarii arhivei, precum si terenurile afectate functionarii Centrului National  de Administrare a Registrelor Nationale Notariale

w) suprafețele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se reglementează procesul de producție lemnoasă, cele certificate, precum și cele cu arborete cu vârsta de până la 20 de ani;

x) terenurile deținute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserție;

y) terenurile aflate în proprietatea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, cu statut de utilitate publică, precum și cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosință de acestea de la o instituție sau o autoritate publică, cu excepția terenurilor care sunt folosite pentru activități economice

(5) În cazul scutirilor prevăzute la alin. (1) lit.o) şi p):

a) scutirea se acordă integral pentru terenurile aflate în proprietatea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. o), deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din teren aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi;

b) scutirea se acordă pentru terenul aferent clădirii de domiciliu aflate în proprietatea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. p), deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din terenul respectiv aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi."

2. Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe teren datorate pentru:

 a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public; d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

 e) terenurile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ;

f) terenurile aparținând asociațiilor și fundațiilor folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ;

g) terenurile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani;

h) terenurile aferente clădirii de domiciliu și/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare

i) suprafețele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric;

 j) terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social;

 k) terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat

l) terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricții de utilizare; o) terenul situat în extravilanul localităților, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în care proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie;

 p) suprafețele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric și protejate;

 q) terenurile, situate în zonele de protecție ale monumentelor istorice și în zonele protejate;

 r) suprafețele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor.

3. Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative. (art 464 alin 3)

 4.Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50% . Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiție(art 464 alin 4).

IMPOZITUL/TAXA PENTRU TEREN

            1.  Impozitul/Taxa pe teren se stabilește luând în calcul suprafața terenului, rangul localității în care este amplasat terenul, zona și categoria de folosință a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.(art 465 alin 1)

2. În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, precum și terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții în suprafață de până la 400 m2, inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel

 

 

Localitate / zona A

Rangul localitatii

- RON / ha -

IARA

IV

947

SATE AFERENTE

V

753

 

 

 

 

21.În cazul unui contribuabil care deţine mai multe terenuri situate în intravilanul aceleiaşi unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, suprafaţa de 400 m2prevăzută la alin. (2) se calculează o singură dată, prin însumarea suprafeţelor terenurilor, în ordine descrescătoare.

 

            3. În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții,  impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la art 465 alin. (4), iar acest rezultat se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la art.465 alin. (5).

 4. Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit art.465 alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar:

Categoria de folosinta

Zona A  - RON  / ha  -

Teren arabil

31,14

Pasune

22,83

Faneata 

22,83

Vie

50,86

Livada

58,12

Padure sau al teren cu vegetatie forestiera

31,14

Teren cu ape

16,60

Drumuri si cai ferate

0

Neproductiv

0

               

                5.Suma stabilită conform alin. (4) se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut în următorul tabel:

Localitate /

Zona

Rangul localitatii

Coeficient de corectie

IARA

A

IV

1 , 10

SATE AFERENTE

A

V

1 , 00

6. Ca excepție de la prevederile alin. (2)—(5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (7) numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;

b) au înregistrate în evidența contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri și cheltuieli din desfășurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).

          7. În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulțită cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6):

 

                              Categoria de folosinta

                       Zona A       (- lei  / ha  -)

Teren cu constructii                        

34,25

Arabil

55,01

Pasune

31,14

Faneata 

31,14

Vie

60,20

Livada

61,24

Padure sau al teren cu vegetatie forestiera

17,64

Teren cu ape

6,22

Teren cu amenajări piscicole

37,36

Drumuri şi căi ferate

0

Neproductiv

0

8. Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile și terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum și schimbarea categoriei de folosință se pot face numai pe bază de documente, anexate la declarația făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei. Procedura de înregistrare și categoriile de documente se vor stabili prin norme metodologice. (art 465 alin 8)

 

Declararea si datorarea impozitului si a taxei pe teren       

 

1. Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.(art 466 alin 1)

2. În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, și datorează impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. (art 466 alin 2)

3. În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul este datorat de persoana care deține dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.(art 466 alin 3)

4. Dacă încadrarea terenului în funcție de rangul localității și zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren, impozitul se calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. (art 466 alin 4)

5. În cazul modificării categoriei de folosință a terenului, proprietarul acestuia are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află terenul, în termen de 30 de zile de la data modificării folosinței, și datorează impozitul pe teren conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. (art 466 alin 5)

6. În cazul terenurilor la care se constată diferențe între suprafețele înscrise în actele de proprietate și situația reală rezultată din măsurătorile executate în condițiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafețele care corespund situației reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidențele fiscale, în registrul agricol, precum și în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează la organul fiscal local lucrarea respectivă, ca anexă la declarația fiscală. (art 466 alin 6)

7. În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli (art 466 alin 7):

a) impozitul pe teren se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul;

b) în cazul în care contractul de leasing financiar încetează altfel decât prin ajungerea la scadență, impozitul pe teren se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care terenul a fost predat locatorului prin încheierea procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;

c) atât locatorul, cât și locatarul au obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competență se află terenul, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoțită de o copie a acestor documente.

8. În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unui contract de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mari de o lună, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia depunerii unei declaraţii la organul fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractului.

9. În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractelor, la care anexează o situaţie centralizatoare a acestor contracte.

        10. În cazul unei situații care determină modificarea taxei pe teren datorate, persoana care datorează taxa pe teren are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situația respectivă.(art 466 alin 10)

       11. Depunerea declarațiilor fiscale reprezintă o obligație și în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe teren(art 466 alin 12)

Plata impozitului si a taxei pe teren

  1. Impozitul pe teren se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv(art 467 alin 1)
  2.  Pentru plata cu anticipație a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, personane fizice, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificație de  10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local (art 467 alin 2)
  3. Impozitul pe teren, datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice și juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată. (art 467 alin 3)
  4.  În cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiași unități administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) și (3) se referă la impozitul pe teren cumulat.(art 467 alin 4)

5.  În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinţă.»
 

6.În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă colectează taxa pe teren de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă şi o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

CAPITOLUL IV

IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

1. Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu excepția cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel.(art 468 alin 1)

2. Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România. (art 468 alin 2)

3. Impozitul pe mijloacele de transport se plătește la bugetul local al unității administrativteritoriale unde persoana își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz. (art 468 alin 3)

4. În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată  a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar.(art 468 alin 4)

          Scutiri mijloace de transport (art 469 alin 1)

a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, si a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate , respectiv a reprezentantilor legali, pe perioada in care au in ingrijire, supraveghere si intretinere persoane cu handicap grav sau accentuat si persoane incadrate in gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

c)mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 si 5 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată, cu modificările şi completările prin Legea nr.189/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

 d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

e)navele fluviale de pasageri,barcile si luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul in Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei si Insula Balta Ialomitei ;

f) mijloacele de transport ale instituțiilor publice;

g) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localități, dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public

h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;

i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral;

j) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenții în situații de urgență;

k) mijloacele de transport ale instituțiilor sau unităților care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului;

l) mijloacele de transport ale fundațiilor înființate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;

 m) mijloacele de transport ale organizațiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii;

n) autovehiculele acționate electric;

o) autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă și care nu sunt utilizate în folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing;

p) mijloacele de transport deținute de către organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale.

(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol. (art 469 alin 2)

(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol, stabilită conform alin. (2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative. (art 469 alin 3)

 

Calculul impozitului pe mijloace de transport

1.  Impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport si de capacitatea cilindrica a acestuia,prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm³ sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator(art 470 alin 1,2):

A. Mijloace de transport cu tractiune mecanica

 

Mijloc de transport cu tractiune mecanica

Vehicule inmatriculate

- lei /

200  cm³ sau fractiune -

Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica                     
   de pana la 1600 cm3 inclusiv

8,79

Motorete, scutere, motociclete si cvadricicluri cu capacitatea cilindrica                     
   de peste  1600 cm3

9,89

Autoturisme cu capacitate cilindrica intre 1601cm3 si 2.000 cminclusiv

19,79

Autoturisme cu capacitate cilindrica intre 2001cm3 si 2.600 cminclusiv

79,20

Autoturisme cu capacitate cilindrica intre 2601cm3 si 3.000 cminclusiv

158,42

Autoturisme cu capacitate cilindrica de peste 3001 cm3

319,07

Autobuze , autocare , microbuze

26,39

Alte vehicole cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv

32,99

Tractoare inmatriculate

19,79

II Vehicule înregistrate

Vehicule cu capacitate cilindrică

Lei/200 cm3

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrică <4800 cm3

3,29

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrică >4800 cm3

                   5,49

Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

88,01 lei/an

     

2.  În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotărârii consiliului local. (art 470 alin 3)

3. În cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.(art 470 alin 4)

 

B.  Autovehicole de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egală sau mai mare de 12 tone

"Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

două axe

 

1

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

156,23

 

2

Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

156,23

434,61

 

3

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

434,61

610,66

 

4

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

610,66

1383,06

 

5

Masa de cel puţin 18 tone

610,66

1383,06

II

3 axe

 

1

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

156,23

272,87

 

2

Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

272,87

560,04

 

3

Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

560,04

727,29

 

4

Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

727,29

1121,20

 

5

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

1121,20

1741,76

 

6

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

1121,20

1741,76

 

7

Masa de cel puţin 26 tone

1121,20

1741,76

III

4 axe

 

1

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

727,29

737,19

 

2

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

737,19

1150,90

 

3

Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

1150,90

1827,58

 

4

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1827,58

2711,12

 

5

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1827,58

2711,12

 

6

Masa de cel puţin 32 tone

1827,58

2711,12

C.În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

"Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

2 + 1 axe

 

1

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

 

2

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

 

3

Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

70,41

 

4

Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

70,41

161,73

 

5

Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

161,73

378,49

 

6

Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

378,49

489,62

 

7

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

489,62

883,54

 

8

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

883,54

1549,20

 

9

Masa de cel puţin 28 tone

883,54

1549,20

II

2 + 2 axe

 

1

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

151,83

353,19

 

2

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

353,19

580,95

 

3

Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

580,95

852,72

 

4

Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

852,72

1029,87

 

5

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1029,87

1691,14

 

6

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1691,14

2346,93

 

7

Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

2346,93

3563,86

 

8

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

2346,93

3563,86

 

9

Masa de cel puţin 38 tone

2346,93

 

3563,86

 

 

 

 

 

III

2 + 3 axe

 

1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1868,30

2599,99

 

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2599,99

3533,04

 

3

Masa de cel puţin 40 tone

2599,99

3533,04

IV

3 + 2 axe

 

1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1650,44

2291,91

 

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2291,91

3169,95

 

3

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

3169,95

4689,46

 

4

Masa de cel puţin 44 tone

3169,95

4689,46

V

3 + 3 axe

 

1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

938.55

1135.49

 

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1135,49

1696,65

 

3

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1696,65

2700,12

 

4

Masa de cel puţin 44 tone

1696,65

2700,12

D. În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (6), impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

                     Masa totala maxima autorizata

                     impozit –

lei/ an-

Pana la 1 tona inclusiv

                        9,98  

Peste 1 tona dar nu mai mult de 3 tone

                       37,40

Peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone

                       57,20

Peste 5 tone

                       70,41

In cazul mijloacelor de transport pe apa impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelul urmator

 

MIJLOCUL DE TRANSPORT PE APA

IMPOZIT lei/an

1.Luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit si uz personal

          23

2.Barci fara motor,folosite in alte scopuri

          61

3 Barci cu motor                                                                                                                      

        231

  1. În înțelesul prezentului articol, capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabilește prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziție sau un alt document similar. (art 470 alin 9)

Declararea si datorarea impozitului pe mijloacele de transport

            1.Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deține dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.(art 471 alin 1)

           2. În cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării mijlocului de transport.

          3. În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România.

         4. În cazul radierii din circulație a unui mijloc de transport, proprietarul are obligația să depună o declarație la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competență își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, și încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. (art 471 alin 4)

         5.În cazul oricărei situații care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligația depunerii declarației fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cărei rază teritorială își are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită, și datorează impozitul pe mijloacele de transport stabilit în noile condiții începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.(art 471 alin 5)

        6.  În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli: conform art 471 alin 6.

       7.Impozitul pe mijlocul de transport se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusive iar pentru plata cu anticipație a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificație de  10%.(art 472 alin 1,2)                            

        8.    Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice și juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiași unități administrativteritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.(art 472 alin 3)                                                                                                                                                                                                                                      

  1. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR

Orice persoana care trebuie sa obtina un certificat,aviz sau alta autorizatie prevazuta in prezentul capitol trebuie sa plateasca taxa mentionata in acest capitol la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale inainte de a i se elibera certificatul,avizul sau autorizatia necesara.(art 473 )

Tip autorizatie , aviz sau certificat

Taxa ( lei )

Certificatul de urbanism (art.473 alin.1)

 

             pana la 150 mp2

3,11

             pana la 250 mp2

3.63

             pana la 500 mp2

4,67

             pana la 750 mp2

6,22

             pana la 1.000 mp2

7,26

             peste 1.000 mp2

7 + 0,005 lei/m2

pentru fiecare m2 care

depaseste 1.000 m2

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru o cladire ce urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta  (art.474 alin.5)

0,5 % din valoarea autorizata a lucrarilor de construire

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje si excavari necesare pentru lucrarile  de organizare de santier in vederea realizarii unei constructii (art.474 alin.10)

 numarul de metri patrati de teren afectat de foraj sau de excavatie X 1 leu

Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier în vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse în alta autorizatie de construire, (art.474 alin.12)

este egala cu 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier.

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi,de casute sau rulote ori campinguri, prevăzută la art. 474 alin. (13) din Legea  277/2015

 

2 % din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie.

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri tonete cabine spatii de expunere situate pin spatiile publiceprecum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj , a frrmelor si reclamelor (art.474 alin.14)

813lei / m² de suprafata ocupata

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decât cele prevazute în alt alineat al prezentului articol  (art.474 alin.6)

1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv instalatiile aferente.

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei constructii

(art.474 alin.9)

0,1% din valoarea impozabila a constructiei,

Taxa pentru prelungirea certificat de urbanism/autorizatiei de construire

(art.474alin.3)

30% din cuantumul taxei autorizatiei initiale

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu prevazuta la art.474 alin.(15)

este de 14,53 lei pentru fiecare racord.

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primar potrivit art. 474 alin.(4)

este de 16,60 lei.

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa potrivit art.474 alin.(16).

este de  16 ,60lei.

Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare si desfăşurarea unei activităţi economice.

2,071ei

Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare, prevazute la art. 475alin. (1) din Legea 227/2015

11,41 lei

Taxa pentru copii heliografice de pe planurile cadastrale sau alte asemenea planuri, prevazuta la art. 486 alin. (5)

11 ,41lei

Taxa pentru eliberarea certificatului de producator prevazuta la art. 475 alin. (2) din Legea 227/2015

53,97 lei

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, prevazuta la art. 475alin. (3)

-pentru o suprafata de pana la 500 mp, inclusiv este intre 0 si 4000 lei

-pentru o suprafata mai mare de 500 mp, este intre  4000 si 8000 lei

 

 

 

550,14 lei

4398,62 lei

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zona rurala este egala cu 50%din taxa stabilita conform alin .(1)

1. Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor urm(art 476 alin 1):

 a) certificatele, avizele și autorizațiile ai căror beneficiari sunt veterani de război, văduve de război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război;

b) certificatele, avizele și autorizațiile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

c) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire pentru lăcașuri de cult sau construcții-anexă;

d) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparțin domeniului public al statului;

e) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire pentru lucrările de interes public național, județean sau local;

 f) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire, dacă beneficiarul construcției este o instituție publică;

g) autorizațiile de construire pentru autostrăzile și căile ferate atribuite prin concesionare, conform

 h) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire, dacă beneficiarul construcției este o instituție sau o unitate care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului;

 i) certificat de urbanism sau autorizație de construire, dacă beneficiarul construcției este o fundație înființată prin testament, constituită conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;

 j) certificat de urbanism sau autorizație de construire, dacă beneficiarul construcției este o organizație care are ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii;

k) certificat de urbanism sau autorizație de construire, în cazul unei calamități naturale.

2. Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor pentru:

 a) lucrări de întreținere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parțial, aceste lucrări pe cheltuială proprie;

 b) lucrări destinate păstrării integrității fizice și a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, finanțate de proprietarii imobilelor din zona de protecție a monumentelor istorice, în concordanță cu reglementările cuprinse în documentațiile de urbanism întocmite potrivit legii;

c) lucrări executate în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 d) lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condițiile Legii nr. 350/2001

 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, lucrări în care se desfășoară operațiuni de regenerare urbană coordonate de administrația locală, în perioada derulării operațiunilor respective.

B. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE

1.Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă și publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de înțelegere încheiată cu altă persoană datorează plata taxei prevăzute în prezentul articol, cu excepția serviciilor de reclamă și publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise și audiovizuale. (art 477 alin 1)

2. Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru servicii de reclamă și publicitate, se plătește la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă și publicitate.(art477 alin 3)

3. Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclamă și publicitate.

4.Cota taxei se stabilește de consiliul local, fiind de  3%

5. Valoarea serviciilor de reclamă și publicitate cuprinde orice plată obținută sau care urmează a fi obținută pentru serviciile de reclamă și publicitate, cu excepția taxei pe valoarea adăugată

6.Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate prevăzută la alin. (1) se declară şi se plăteşte de către prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate.

C.Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

1.Orice persoană care utilizează un panou, un afișaj sau o structură de afișaj pentru reclamă și publicitate, cu excepția celei care intră sub incidența art. 477, datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz, în raza căreia/căruia este amplasat panoul, afișajul sau structura de afișaj respectivă (art 478 alin 1)

2. Valoarea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se calculează anual prin înmulțirea numărului de metri pătrați sau a fracțiunii de metru pătrat a suprafeței afișajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel(art 478 alin 2):

a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este de 35,29 lei;

b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj pentru reclamă și publicitate, suma este de 24,91lei,.

3. Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de luni sau fracțiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afișează în scop de reclamă și publicitate.(art 478 alin 3)

4. Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate, datorată aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice și juridice, de până la 53,97 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată. (art 478 alin 4)

5. Persoanele care datorează taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate sunt obligate să depună o declarație la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afișaj.(art 478 alin 5)

SCUTIRI

1. Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate și taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate nu se aplică instituțiilor publice, cu excepția cazurilor când acestea fac reclamă unor activități economice. (art 479 alin 1)

2. Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate, nu se aplică unei persoane care închiriază panoul, afișajul sau structura de afișaj unei alte persoane, în acest caz taxa prevăzută la art. 477 fiind plătită de această ultimă persoană. (art 479 alin 2)

3. Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate nu se datorează pentru afișele, panourile sau alte mijloace de reclamă și publicitate amplasate în interiorul clădirilor((art 479 alin 3).

4. Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate nu se aplică pentru panourile de identificare a instalațiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulație, precum și alte informații de utilitate publică și educaționale.(art 479 alin 4)

5. Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate pentru afișajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt  destinate, prin construcția lor, realizării de reclamă și publicitate.(art 479 alin 5)

 

D. IMPOZITUL PE SPECTACOLE

1. Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiție sportivă sau altă activitate distractivă în România are obligația de a plăti impozitul prevăzut în prezentul capitol, denumit în continuare impozitul pe spectacole.(art 480 alin 1)

2. Impozitul pe spectacole se plătește la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în raza căreia are loc manifestarea artistică, competiția sportivă sau altă activitate distractivă(art 480 alin 2)

3..Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor.(art 481 alin 1)

4. Consiliile locale hotărăsc cota de impozit după cum urmează(art 481 alin 2):

a) 1% în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională;

b) 3% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a)

5. Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare.

6. Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu art 481 alin 4 lit a,b,c,d,e,f, au obligația de: a inregistra biletele de intrare la compartimentul autoritatii publice locale, a anunta tarifele pentru spectacol,a preciza tarifele pe biletele de intrare,a asigura documente justificative privind calculul si plata impozitului pe spectacole.

7.Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole.(art 482 )

 8.Impozitul pe spectacole se plătește lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.(art 483 alin 1).

         E. ALTE TAXE LOCALE

                                                                                                                                                                            - lei -   

Taxa pentru vanzari stradale

16,60 lei / zi

Taxa de salubritate pentru case de vacante -nu se percepe majorare

21,79 luna

Taxa de salubritate pentru imobilele nelocuite de pe raza comunei, unnde nu locuieste permanent nici o persoana - nu se pecepe majorare

       3,30 leu/luna

Taxa apa in sistem pausal

 16,60/luna

            F. TAXE SPECIALE   

1. Pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice, precum și pentru promovarea turistică a localității, pot adopta taxe speciale(art 484 alin 1)

taxa pt. cheltuieli de executare silita PF

21,79 lei/procedura

 

Taxa pt cheltuieli de executare silita  PJ

 53,97

lei/procedura

 

Taxa copii xerox

0.519 leu / pagina

 

Taxa divort

542,87

 

Taxe inregistrare cerere divort

0

 

Taxa speciala pentru casatorie(sambata si duminica).

0

 

Taxa speciala pentru transcrieri certificate de nastere si casatorie.

0

 

 

 

 

Taxa speciala pentru eliberare dovezi casatorie pentru strainatate si adeverinte privind componenta familiei.

0

 

Taxa speciala pentru eliberarea certificatului de nastere,casatorie la cerere (,pierdere,deteriorare) (cu excepţia primului şi celui de-al doilea certificat).

0

 

Taxa speciala pentru eliberarea certificatului de deces in urma:pierderii,furtului sau distrugerii. (cu excepţia primului şi celui de-al doilea certificat)

0

 

Taxa speciala pentru eliberare dovezi casatorie pentru strainatate si adeverinte privind componenta familiei.

0

 

Taxa speciala pentru inregistrarea la cerere in actele de stare civila a desfacerii casatoriei

0

 

                                                                                        

                1. Majorarile de intarziere se calculeaza dupa expirarea termenului de plata conform art.183 alin 2 din Legea Nr.207/20 iulie 2015 privind Codul de procedura fiscala.

2. Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu până la 500%, începând cu al treilea an, în condițiile stabilite prin hotărâre a consiliului local. (art 489 alin 4)  valoarea stabilita este de 100%

3. Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri și impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan.(art 489 alin 5)  valoarea stabilita este de 100%

4. Criteriile de încadrare în categoria clădirilor și terenurilor prevăzute la alin. (5) se adoptă prin hotărâre a consiliului local. (art 489 alin 6)

Art. 487: Termenul de depunere a documentelor

Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 456, 464 şi 469 se aplică, începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de 31 martie, inclusiv.

Art. 488: Contracte de fiducie

În cazul persoanelor fizice şi juridice care încheie contracte de fiducie conform Codului civil, impozitele şi taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operaţiunii de fiducie sunt plătite de către fiduciar la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care fac obiectul operaţiunii de fiducie, cu respectarea prevederilor prezentului titlu, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul de fiducie.

SANCTIUNI

 

1. Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea disciplinară, contravențională sau penală, potrivit dispozițiilor legale în vigoare(art 493 alin 1).

2. Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii, infracțiuni:

a) depunerea peste termen a declarațiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) și (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) și (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) și alin. (6) lit. b) și c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) și art. 483 alin. (2);

b) nedepunerea declarațiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) și (13), art. 466 alin. (2), (5) și alin. (7) lit. c), alin. (9) și (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) și alin. (6) lit. b) și c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) și art. 483 alin. (2).

3. Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei.(art 493 alin 3)

4. Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 325 lei la 1.578 lei. (art 493 alin 4)

5. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%.(art 493 alin 5)

 6. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către primari și persoane împuternicite din cadrul autorității administrației publice locale.

7. Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale conform procedurii stabilite la art. 491.

8. Contravențiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.       

 

                                                                                    

Depunerea peste termen a declaratiei de impunere de catre persoane

fizice  (art 493 alin 3)

de la 70 lei - la 279 lei, valoarea stabilita este de 108,99 lei    

           

Nedepunerea declaratiilor de impunere de catre persoane fizice

(art 493 alin 3)

de la 279 lei-la 696 lei, valoarea stabilita este de 325,93 lei

Încalcarea normelor tehnice privind tiparirea, înregistrarea, vânzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole presoane fizice(art 493 alin 4)

de la 325 lei-la 1.578 leivaloarea stabilita este de 379,90 lei

             

Încalcarea normelor tehnice privind tiparirea, înregistrarea, vânzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole presoane juridice (art 493 alin 5)

de la1300lei-la 6312 lei, valoarea stabilita este de 1519,63lei

            

Depunerea peste termen a declaratiei de impunere de catre persoane juridice(art 493 alin 5)

de le 280 de lei-la 1116 lei valoarea stabilita este de 325,93 lei

            

Nedepunerea declaratiilor de impunere de catre persoane juridice(art 493 alin 5)

de la 1116 de  lei- la 2.784 de lei, valoarea stabilita este de 1302,69 lei

 

              

Art. 43 (495). - Dispoziții tranzitorii 

În vederea stabilirii impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020 se stabilesc următoarele reguli:

a) persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2019au în proprietate clădiri nerezidențiale sau clădiri cu destinație mixtă au obligația să depună declarații până la data de 31 mai 2020 inclusiv, conform modelului aprobat prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului cod;

 b) persoanele juridice au obligația să depună declarații privind clădirile pe care le dețin în proprietate la data de 31 decembrie 2019, destinația și valoarea impozabilă a acestora, până la data de 31 mai 2020 inclusiv;

c) persoanele fizice și juridice care la data de 31 decembrie 2019dețin mijloace de transport radiate din circulație conform prevederilor legale din domeniul circulației pe drumurile publice au obligația să depună o declarație în acest sens, însoțită de documente justificative, la compartimentele de specialitate ale autorității publice locale, până la data de 31 mai 2020 inclusiv;

d) scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 4 (456)12 (464) și 17 (469) se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2020 persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2019 și care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale,;

e) prevederile art. 39 (491) se aplică începând cu 1 ianuarie 2017, pentru stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018, utilizând rata pozitivă a inflației înregistrată pentru anul 2016;

f) consiliile locale adoptă hotărâri privind nivelurile impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului cod.

g) prin excepție de la prevederile lit. f), nivelurile impozitelor și taxelor locale se aprobă prin dispoziție a primarului, până la expirarea termenului prevăzut la lit. f), în cazul în care consiliul local este dizolvat, sau prin decizie emisă de către secretarul unității administrativ-teritoriale ori de către persoana desemnată în condițiile art. 55 alin. (81) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu avizul administrației județene a finanțelor publice până la expirarea termenului prevăzut la lit. f), în cazul în care consiliul local este dizolvat și primarul nu își poate exercita atribuțiile ca urmare a încetării sau suspendării mandatului în condițiile legii, ori în situația în care față de acesta au fost dispuse potrivit legii penale măsuri preventive, altele decât cele care determină suspendarea mandatului și care fac imposibilă exercitarea de către acesta a atribuțiilor prevăzute de lege. Dispoziția primarului, respectiv decizia secretarului sau persoanei desemnate se aduc la cunoștință publică.

 

DISPOZIȚII FINALE

1. Impozitele și taxele locale, majorările de întârziere, precum și amenzile aferente acestora constituie integral venituri la bugetele locale ale unităților administrativteritoriale.(art.494 alin 1)

 2.Veniturile provenite din impozitul pe mijlocul de transport stabilit în concordanță cu prevederile art. 470 alin. (5) și (6), majorările de întârziere, precum și amenzile aferente se pot utiliza exclusiv pentru lucrări de întreținere, modernizare, reabilitare și construire a drumurilor locale și județene, din care 60% constituie venituri la bugetul local și 40% constituie venituri la bugetul județean(art 494 alin 5)

3. Constituie venit la bugetul local sumele provenite din:

 a) majorările pentru plata cu întârziere a impozitelor și taxelor locale

 b) taxele judiciare de timbru și alte taxe de timbru prevăzute de lege;

c) taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de lege, exclusiv contravaloarea cheltuielilor efectuate cu difuzarea timbrelor fiscale.

 

Întocmit,

                                                            Popa Ioan Dorin  

 

 

 

                                                                         ROMÂNIA

                                                                   JUDEŢUL CLUJ

                                                           CONSILIUL LOCAL IARA

                                                                    PRIMĂRIA IARA

                                                                     Nr.6367/16.11.2020

                                                                 

                                                                                                                                                                 RAPORT DE SPECIALITATE

privind stabilirea impozitelor ,taxelor locale  precum si a taxelor speciale, pe anul 2021

       

       Tinand cont de proiectul de hotarare  initiat de domnul primar POPA IOAN DORIN , privind indexarea impozitelor și taxelor locale , precum și a taxelor speciale, pe anul 2021

       Potrivit prevederilor art.129 alin (2) lit.b si alin.(4) lit.c din OUG NR.57/2019 privind Codul Administrativ, aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pe anul 2021 reprezinta dreptul  si in acelasi timp obligatia Consiliului Local.

În conformitate cu prevederile:

-  Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completărileulterioare;

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală republicată;

Luând în considerare:

- comunicatul Institutului Național de Statistică înregistrat cu nr. 15/14 ianuarie  2020 conform căreia rata inflației este 3,8 %;

- impozitele și taxele locale aplicabile la nivelul comunei Iara  aprobate prin Hotărârea Consiliului local Iara  nr. 118 din data de 17.12.2019, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020.

- în vederea recuperării decalajului generat de rata inflației înregistrată în anul 2019 comunicată de Institutul Național de Statistică,propun ca începând cu anul 2021, nivelului impozitelor și taxelor locale cât să fie indexate cu rata inflației de 3,8% față de nivelul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 118/2019, din următoarele considerente:

 

Articolul 491 din Legea nr. 227/2015, instituie o obligație în sarcina autorității publice locale de a adopta până la data de 30 aprilie o hotărâre în vederea indexării sumelor reprezentând impozit sau taxă locală („(1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxel ocale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie,de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior,comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.”)

3) Dacă hotărârea consiliului local nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exerciţiului bugetar, în anul fiscal următor, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1).

De asemenea, sunt supuse indexării și sumele reprezentând limitele amenzilor contravenționale prevăzute de Legea nr. 227/2015 sau instituite de autoritatea publică locală astfel cum este prevăzut de art. 493 alin. (7) din Codul fiscal („(7) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale conform procedurii stabilite la art. 491.”).

 

Având în vedere cele mai sus prezentate, vă propun să analizați și să dispuneți spre aprobare proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale , precum și a taxelor speciale, pe anul 2021, în forma prezentată .

 

 

ÎNTOCMIT,

                                                                             POPA VALENTINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            ROMÂNIA

                                       JUDEŢUL CLUJ

                                     CONSILIUL LOCAL IARA

                                                PRIMĂRIA IARA

 

Nr.6368/16.11.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor ,taxelor locale  precum si a taxelor speciale, pe anul 2021

 

In conformitate cu principiul autonomiei locale, care corespunde Cartei europene a autonomiei locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată de Romania prin Legea nr.199/1997, indexarea impozitelor si taxelor locale,precum si a taxelor speciale,pe anul 2020 are la baza prevederile legale actuale, reprezentate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

In baza prevederilor art.491,alin(1), alin.(2),alin(3)din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si tinind cont de comunicatul Institutului National de Statistică inregistrat cu nr,15/14 ianuarie 2020,conform careia rata inflatiei este de 3,8%, va propun ca impozitele si taxele locale,precum si taxele speciale, pe anul 2021 sa fie indexate cu rata inflatiei ,respectiv  cu 3,8%.

Având in vedere cele mentionate mai sus, compartimentul, Impozite si taxe va propune spre analiză un raport de fundamentare privind indexarea impozitelor si texelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2021.

Propun Consiliului Local Iara aprobarea proiectului de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2021,in forma prezentată.

 

PRIMAR

POPA IOAN DORIN

 

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL