• Home
  • Publicații de căsătorie
  • Hotarari 2018
  • HOTĂRÂREA NR. 74 din data de 09.08.2018 privind  avizarea pentru  acces nou și realizare branșamente /racorduri la rețele edilitare în zona străzii localității Iara pe domeniul public al comunei Iara 

HOTĂRÂREA NR. 74 din data de 09.08.2018 privind  avizarea pentru  acces nou și realizare branșamente /racorduri la rețele edilitare în zona străzii localității Iara pe domeniul public al comunei Iara 

HOTĂRÂREA NR. 74

din data de 09.08.2018

privind  avizarea pentru  acces nou și realizare branșamente /racorduri la rețele edilitare în zona străzii localității Iara pe domeniul public al comunei Iara 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 09.08.2018,

            Ţinând seama de

- prevederile certificatului de urbanism nr. 638/26.06.2018 emis de către Consiliul Județean Cluj în scopul: Elaborare documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului-Locuință unifamilială  P+E ,Branşamente si racorduri la  utilități

- cerere numitului Bica Ovidiu Călin  înregistrată sub nr. 3870/03.08.2018

             Având în vedere  art. 36  alin (2) lit. c) și d) , alin (5)  lit c) și alin. (6) lit. a) pct.14  din Legea  nr.215/2001– Legea administraţiei publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare

 În temeiul prevederilor art.45 din Legea  nr.215/2001– Legea administraţiei publice locale,  republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂREȘTE  :

                        Art.l.- Se avizează crearea unui acces nou și realizare branșamente /racorduri la rețele edilitare în zona străzii localității Iara ,  pe domeniul public al comunei, conform prevederilor certificatului de urbanism nr.638/26.06.2018 emis de către Consiliul Județean Cluj în scopul: Elaborare documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului- Locuință Unifamilială  P+E ,Branşamente si Racorduri la  Utilități -beneficiar Bica Ovidiu Călin

Art.2.-  Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei , Instituției Prefectului Judeţului Cluj şi Primarului comunei  Iara,  dlui  Bica Ovidiu Călin și se aduce la cunoștința publică prin postare pe pagina de internet www.primariaiara.ro.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.3 prin preşedinte de comisie, dl. Baciu Alin Sebastian                                                                          

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __9____

Nr.voturi “pentru”:_____9__

Nr. Voturi “contra”:____.____

Nr. Voturi atineri  ____-_____

 PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ

       ȘERBAN IOAN                                                        SECRETARUL DELEGAT

                                                                                               al Comunei Iara                                                                                            a                        

Tipărire Email