HOTĂRÂRE NR.76 din  data de 30.08.2018 privind aprobarea Situatiile financiare ale comunei Iara pe trimestrul II anul 2018

HOTĂRÂRE NR.76

din  data de 30.08.2018

privind aprobarea Situatiile financiare ale comunei Iara pe trimestrul II anul 2018

 

Consiliul Local al comunei Iara , întrunit în ședință ordinară la data de 30.08.2018

           Având in vedere prevederile:

                - prevederile Legii  nr. 2/2018privind bugetul de stat pe anul 2018

          -art 57, alin 4 din Legea nr. 273/2006 privind Finantele publice locale, cu modificarile si  completarile   ulterioare;

           Art.36  alin (1) ,(2) lit. b), coroborat cu alin 4 , lit.a) din Legea Administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

          Luand act de;

          -referatul de aprobare al primarului comunei Iara  , inregistrat  sub nr. 3964/  09.08.2018,

          -raportul de specialitate elaborate de contabilitate , inregistrat sub nr. 3965/  09.08.2018

          - raport de avizare a Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Iara

          In temeiul prevederilor art. 45 alin (2) din Legea administratie publice locale nr.215/2001 republicata , cu modificarile  si completarile ulterioare,

 

HOTĂREȘTE

 

       Art.1- Se aprobă Situațiile financiare  al Comunei Iara pe trimestrul II,  anul  2018.

      Art.2- Prezenta  hotărâre se comunica primarului comunei Iara , Instituţiei   Prefectului Judetului Cluj in vederea exercitarii controlului de legalitate si compartimentul  finaciar -contabil din cadrul primăriei comunei Iara

 

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:___11______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL DELEGAT al

Comunei Iara

                      BOCA IOAN ILIE

Tipărire Email