HOTĂRÂREA  NR. 9 din data de 30.01.2019 privind aprobarea decontării c/val.  cheltuielilor de deplasare  a  cadrelor didactice şi  personalulului didactic auxiliar

HOTĂRÂREA  NR. 9

din data de 30.01.2019

privind aprobarea decontării c/val.  cheltuielilor de deplasare  a  cadrelor didactice şi  personalulului didactic auxiliar

 

    Consiliul Local al Comunei Iara, întrunit în şedinţă ordinara la data de  30.01.2019

Având în vedere :

  • Art. 36 alin(6) lit. a), pct 1 şi lit .b) din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată , cu modificările şi completările ulterioare
  • Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Art.105 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale
  • Instrucţiunea Ministerului Învăţământului nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice

            Luând act de :

Referatul de aprobare a primarului comunei Iara comunei Iara ,nr. 373/23.01.2019 în calitatea sa de iniţiator ,

Avizul comisiei de Specialitate  nr. 1 din cadrul Consiliului Local Iara

Luand în dezbatere solicitarea  nr.10/15.01.2019 formulată de Şcoala Gimnazială Iara

În temeiul art. 45 alin .(1.) din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată , cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂREȘTE

 

Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 919 lei necesară pentru decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice  şi didactic auxiliar care navetează la Iara, aferentă  lunii decembrie  2018.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Comunei Iara iar  secretarul comunei Iara comunică hotărârea instituţiilor şi persoanelor interesate.

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __13 ____

Nr.voturi “pentru”:_____13_____

Nr. Voturi “contra”:____ - _____

Nr. Voturi atineri  ____ -_______

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                            CONTRASEMNEAZĂ

  RĂFĂILĂ LUCIANA-ANCUȚA                                                             SECRETAR

                                                                                          DRĂGHICIU PETRUȚA-MARIANA  

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates