HOTĂRÂREA NR. 19 cu privire la aprobarea efectuării lucrarilor de „Modernizare și reabilitare Scoală cu Cls.I-IV din localitatea Iara , Comuna Iara , județul Cluj”

HOTĂRÂREA NR. 19

cu privire la aprobarea efectuării lucrarilor de Modernizare și reabilitare Scoală cu Cls.I-IV din localitatea Iara , Comuna Iara , județul Clujprin lucrari executate pe domeniul public al comunei Iara

 

            Consiliul Local al comunei Iara ,  judeţul Cluj, întrunit în şedinţă ordinară în data de 21.02.2019

            Avand in vedere:

- Certificatul de Urbanism Nr.1140/19.11.2018 emis de Consiliul Judeţean Cluj

- Referatul de specialitate  nr. 795/15.02.2019

-Avizul Comisiei de specialitatea a Consiliului Local  nr. 3 de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

În conformitate cu prevederile  art. 3 alin. (1)şi (2) din Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica şi prevederilor art. 120 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,

 Luând în considerare prevederile art. 36 alin (2) lit c),alin. (5), lit. c), alin.(6) lit. a) pct. 10 , 11  din Legea  nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul art. 45 alin. (1), art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂREŞTE

             Art.1.  Se aproba efectuarea lucrarilor de  „ Modernizare și reabilitare Scoală cu Cls.I-IV din localitatea Iara , Comuna Iara , județul Cluj”

            Art.2. Se aproba accesul pe domeniul public al Comunei Iara , pentru efectuarea lucrărilor necesare pentru realizarea investiţiei, cu condiţia aducerii terenului la starea iniţială.

           Art. 3. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de aparatul propriu al consiliului local si al primarului.

          Art.4.Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.                                                           

Adoptată la data de 21.02.2019.

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __13____

Nr.voturi “pentru”:___13______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ

RĂFĂILĂ LUCIANA ANCUŢA                                                      SECRETAR                    

                                                                                                     Drăghiciu Petruța Marianan 

Tipărire Email