HOTĂRÂREA NR. 59 privind aprobarea decontării c/val.abonamentelor cadrelor didactice

HOTĂRÂREA NR. 59

privind aprobarea decontării c/val.abonamentelor cadrelor didactice

 

    Consiliul Local al Comunei Iara, întrunit in sedinta ordinara la data de  30.05.2019

Luând în dezbatere solicitarea nr.226/06.05.2019 formulată de Şcoala Gimnazială Iara

Luând act de referatul de aprobare a primarului comunei Iara nr.3249/27.05.2019  , în calitatea sa de iniţiator și referatul de specialitatea nr. 3234/27.05.2019 întocmit în acest sens  

Având în vedere :

  • Art. 36 alin(6) lit. a), pct 1 şi lit .b) din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată , cu modificările şi completările ulterioare
  • Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Art.105 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale
  • Instrucţiunea Ministerului Învăţământului nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice  

În temeiul art. 45 alin. (1), art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂREȘTE

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 819   lei necesară pentru decontarea cheltuielilor de navetă ale cadrelor didactice  şi didactic auxiliar care navetează la Iara, aferentă lunii aprilie 2019.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Comunei Iara iar  secretarul comunei Iara comunică hotărârea instituţiilor şi persoanelor interesate.                                                                         .                                                          

Adoptată la data de 30.05.2019

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

 

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                        CONTRASEMNEAZĂ

HIDEG VASILE -VIOREL                                                                        SECRETAR                    

                                                                                                            Drăghiciu Petruța-Mariana                                                                                   

Tipărire Email