• Home
  • Publicații de căsătorie
  • Hotarari 2018
  • HOTĂRÂREA NR. 74 din data de 09.08.2018 privind  avizarea pentru  acces nou și realizare branșamente /racorduri la rețele edilitare în zona străzii localității Iara pe domeniul public al comunei Iara 

 HOTĂRÂREA NR. 60  privind acordarea Titlului de Cetățean de Onoare Post Mortem al Comunei Iara,  preotului  Vasile Lupu

 HOTĂRÂREA NR. 60

 privind acordarea Titlului de Cetățean de Onoare Post Mortem al Comunei Iara,  preotului  Vasile Lupu

 

                      Consiliul Local al comunei Iara , judeţul Cluj întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.05.2019

                        Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea Titlului de Cetățean de Onoare Post Mortem al Comunei Iara,  preotului  Vasile Lupu , proiect elaborat din inițiativa Primarului comunei Iara , domnul Popa Ioan Dorin

Având în vedere Raportul de specialitate  nr. 3252/27.05.2019 al secretarului comunei Iara , precum și avizul Comisiei de Specialitatea nr. 2 Invătământ  Tineret Sport  Cultură  a Consiliului Local Iara , 

                        În temeiul  prevederilor  art. 36 alin.(8), art. 45 alin. (1), și (6) art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂREŞTE    :

Art.1  Se acordă Titlul de Cetățean de Onoare Post Mortem al Comunei Iara , preotului Vasile Lupu   .

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului  comunei Iara  , Primarului Comunei Iara,   Instituţiei Prefectului judeţului Cluj, compartimentului financiar -contabilitate  în vederea ducerii la îndeplinire  și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Iara și postare pe pagina de internet w.w.w.primariaiara.ro

Adoptată la data de 30.05.2019

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                        CONTRASEMNEAZĂ

HIDEG VASILE -VIOREL                                                                        SECRETAR                    

                                                                                                            Drăghiciu Petruța-Mariana                                                                                   

 

Tipărire Email