HOTĂRÂREA NR. 110    privind rectificarea bugetului general consolidat  al comunei IARA pe anul 2019

HOTĂRÂREA NR. 110   

privind rectificarea bugetului general consolidat  al comunei IARA pe anul 2019

     Consiliul local al comunei Iara, judeţul Cluj,  întrunit în şedinţa publică ordinară din data de 21 noiembrie  2019,

            Având în vedere :

- Referatul de aprobare a Primarului Comunei Iara nr. 6013/13.11.2019 la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei Iara  pe anul 2019 si, având în vedere:

- Raportul de specialitate al Compartimentului Financiar-Contabilitate  nr.6012/13.11.2019;

- Avizul Comisiei- avizul Comisiei de specialitate nr.1 Buget, Finanţe, Agricultură, Protecţia Mediului şi Turism;  

-Hotărârea Consiliului Local al Comunei Iara nr. 37/2019  privind aprobarea bugetului general consolidat al comunei IARA pe anul 2019                                                                                 

În  temeiul Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizată, art. 49 alin. 4 conform carora „virarile de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare si de la un program la altul se aproba de autoritatile deliberative, pe baza justificarilor corespunzatoare ale ordonatorilor principali de credite, si se pot efectua inainte de angajarea cheltuielilor” si alin. 7 al aceluiasi act normativ conform carora „ Virările de credite bugetare, in conditiile prevederilor alin. (4), se pot efectua începand cu trimestrul al III-lea al anului bugetar”;

Având în prevederile Legii nr. 50/2019 de aprobare a Bugetului de Stat pe anul 2019, ale art. 129, alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. a), art. 136 alin. 1 si 2 si art. 139 alin. 3 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

În temeiul  art. 196, art. 1   lit. a) din  OUG 57/2019, privind  Codul administrativ;                                                       

           Consiliul Local al Comunei Iara adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al comunei Iara pe anul 2019 conform  Anexei nr.1, Sursa A.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri proprii si cheltuieli al comunei Iara pe anul 2019, Anexa nr.3, Bugetul local de venituri si cheltuieli proprii, sursa E.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului Comunei Iara , in termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului Judetului Cluj, precum şi Compartimentului Financiar -Contabilitate , în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunostinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Iara  şi postare pe pagina de internet www.primariaiara .ro.

   Adoptată la data de 21.11.2019

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __ 9 ____

Nr.voturi “pentru”:___  9 ______

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

 

PRESEDINTE  DE  ŞEDINŢA :                                         Contrasemneaza :

            Consilier ,                                               Secretarul  general al comunei Iara

    BOCA IOAN- ILIE                                                              Drăghiciu Petruța Mariana

                             

 

 

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

PRIMĂRIA IARA

Iara nr. 282; telefon / fax +40-264333247, +40-374093428

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.,  Cod fiscal: 4546952

                  

Nr. 4566/22.08.2019

RAPORT DE APROBARE

privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei Iara pe anul 2019

    În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul exerciţiului bugetar, consiliul local poate aproba rectificarea bugetului local, ca urmare a unor propuneri fundamentate de ordonatorul principal de credite.

    Potrivit : -prevederilor art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul exercitiului bugetar consiliile locale, pot aproba rectificarea bugetelor, ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. In acest sens propun ca oportun urmatoarele virari, astfel:

SURSA  A

CAP 51 ADMINISTRATIE

De la alineatul 20,01,30 Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare,  se transfera  7550 lei  la alineatul  20,01,05 Carburanti si lubrifianti

De la alineatul 20,02 Reparatii curente se tranasfera   9540  lei astfel:

  - 650  LA AL. 20,01,05 Carburanti si lubrifianti

  - 4500  LA AL. 20,01,03 Incalzit, iluminat şi forta motrice.

CAP.61 PROTECTIE CIVILA      

De la alineatul 20,01,30 Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare  se transfera  400 LEI LA 20,01,05 Carburanti si lubrifianti

De la alineatul 20,05,01 se transfera 2500 lei la 20,01,05  Carburanti si lubrifianti

De la alineatul 20,30,30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii se transfera 1300 lei la alineatul 20,01,05  Carburanti si lubrifianti

CAP. 70,06 Iluminat public şi electrficari

De la alineatul 20,01,09 se transfera 4415 lei la investitii, alineatul 71,01,01 Constructii

CAP. 83  

DIN CAP 70,06, AL. 20,01,09 se transfera 20.000 LEI LA AL. 20,01,09, pentru RENS

CAP. 84 Drumuri şi poduri

Din banii primiti la venituri in  11,02,06 -12000 lei se   transfera la  SUBCAP.84,03,01 Drumuri şi poduri, la alineatul  20,02 Reparatii curente 

DIN CAP 70,06, AL. 20,01,09 SE MUTA 12000 LEI, se vireaza la  SUBCAP.84,03,01 Drumuri şi poduri, la alineatul 20,02 Reparatii curente 

LA SURSA E,

CAP.70,10  Alte servicii in domeniul locuitelor, se transfera de la venituri alineatul 33,08,00, Venituri din prestari servicii, 2400 lei pentru  Norma de hrana, alineatul 10,01,17. 

      Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleaşi proceduri ca şi aprobării iniţiale a acestora, cu excepţia termenelor din calendarul bugetar.

    Fiind  îndeplinite condiţiile cerute de Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru rectificarea bugetului şi pe parcursul anului, propunem aprobarea modificărilor expuse şi adoptarea proiectului de hotărâre pregătit în acest sens

PRIMAR COMUNA IARA,

POPA IOAN DORIN

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates