PROCES-VERBAL  încheiat azi data de 17.12.2019 cu ocazia desfășurări ședinței ordinare a Consiliului Local Iara.

PROCES-VERBAL

 încheiat azi data de 17.12.2019 cu ocazia desfășurări ședinței ordinare a Consiliului Local Iara.

În conformitate cu art. 134, alin. 1 si 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, se  face prezenta si  se constata ca, din totalul de 13 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 12 consilieri, in persoana urmatoarilor domni  , doamne   : Baciu Alin Sebastian,   Bâlc Nicolae Sorin ,  Boca Ioan Ilie, Bâlc Gabriel -Florin , Bica Vasile, Hideg Vasile Viorel, , Ilea Ioan , Popa Mihai Viorel,  Răfăilă Luciana Ancuţa,  Mureşan Ioan Adrian, Todor Darius Eugen,  Pălacean Ovidiu   . Absenti: Ursulean Lucian Vasile

            La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Popa Ioan Dorin

  D-na secretar Drăghiciu Petruţa Mariana  arata ca sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului nr  224/ 11.12 2019 si este legal constituita fiind prezenti  12 consilieri. Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.

Se dă citire proiectului  ordinii de zi:

       1.Proiect HCL aprobare privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020, care constau într-o anumită sumă în lei  sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei , cu rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicat pe site-ul oficial al Ministerului Finațelor Publice

               2. Proiect HCL privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii pentru  unitatea  de cult -Parohia Ortodoxă  Cacova Ierii în anul 2019;

               3. Proiect HCL  alocare sumei de  95.000  lei  pentru achizitionarea unui ecograf  care   va fi dat spre  folosinţă Centrului de Sănătate Iara

               4. Proiect HCL  privind alocarea sumei de 5.500 lei   de la bugetul pe anul 2019 în vederea achizitionării de produse alimentare (dulciuri) şi acordarea acestora copiilor de la Şcoala Gimnaziala Iara,  cu ocazia sărbătorilor de Craciun ;

               5. Proiect HCL rectificarea bugetului  pe anul 2019

   6.  Proiect HCL aprobarea modului de  exploatare si valorificare a volumului de 18 mc lemn,  din APV 944 P Gabriana ;

   7. Proiect HCL aprobare  decontare  c-valorii abonamentelor cadrelor didactice

   8. Diverse,întrebări, interpelări,  propuneri  ale consilierilor locali ;

                Inițiatorul proiectelor de hotărâre : dl Popa Ioan Dorin   – primarul comunei Iara

Dl primar  solicită   suplimentarea ordinii de zi cu 2  puncte  :

   1. Proiect HCL privind   aprobarea prelungirii cu 12 luni a Scrisorii de garanţie pentru restituirea avansului, acordata de Fondul de Garantare a Creditului  Rural – IFN S.A. privind acoperirea sumei solicitate ca avans conform prevederilor Contractului de finanţare nr. C0760CN00011661300135 / 29.08.2017 pentru proiectul “REABILITARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL LOC. IARA, COM. IARA, JUD. CLUJ”

2.  Proiect HCL privind aprobarea prelungirii duratei de implementare pana la data de 29.05.2021 si a termenului de executie pana in 29.08.2021 a proiectului

“REABILITARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL LOC. IARA, COM. IARA, JUD. CLUJ” Contractul de finanţare nr. C0760CN00011661300135 / 29.08.2017.

Se supune aprobării  proiectul ordinii de zi modificat   : Se aprobă cu 12 voturi “pentru”

 Se supune la vot procesul verbal de ședință din data de 21.11.2019  și se aprobă   cu 12 voturi „pentru”

Punctul 1  Ordinii de zi Proiect HCL aprobare privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020, care constau într-o anumită sumă în lei  sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei , cu rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicat pe site-ul oficial al Ministerului Finațelor Publice .

 Se sune la vot şi se adoptă HOT nr.118 cu 12 voturi „pentru”

Punctul 2 al Ordinii de zi : Proiect HCL privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii pentru  unitatea  de cult -Parohia Ortodoxă  Cacova Ierii în anul 2019;  Se supune la vot şi se adoptă HOT. nr. 119 cu 12 voturi „pentru”

Punctul 3  Ordinii de zi Proiect HCL  alocare sumei de  95.000  lei  pentru achizitionarea unui ecograf  care   va fi dat spre  folosinţă Centrului de Sănătate Iara .

 Prezintă dl primar:Popa Ioan Dorin

  Se supune la vot proiectul în forma prezentată şi se abrobă cu 12 voturi „pentru „ HOT. nr. 120  ;

Punctul 4 al Ordinii de Zi:  Proiect HCL  privind alocarea sumei de 5.500 lei   de la bugetul pe anul 2019 în vederea achizitionării de produse alimentare (dulciuri) şi acordarea acestora copiilor de la Şcoala Gimnaziala Iara,  cu ocazia sărbătorilor de Craciun;

Se supune la vot  şi se adoptă HOT nr. 121 cu 12 voturi „pentru „.

Punctul  5 al   Ordinii de zi: Proiect HCL rectificarea bugetului  pe anul 2019 , Prezintă Primarul   comunei Iara .  

SURSA A

Venituri primite, in total 678.870 lei, astfel

- 04.02.01 -    57.370 lei

- 04.02.04 -  577.500 lei

- 11.02.02 -   2.000 lei

- 42.02.05 – 7.000 lei

- 43.02.08 – 40.000 lei

Aceste venituri vor fi distribuite după cum urmează:

CAP. 51 Admninistraţie 363.170 lei, distribuitţi astfel:

- 20.01.03 Incalzit si iluminat si forța motrice 20.000 lei

- 20.01.09 Materiale si servicii cu caracter funcţional 145.000 lei

- 20.30.30 Alte materiale si servicii 198.170 lei

CAP.66 Sanatate de vireaza la alienatul 71.01.30 Alte active fixe 95.000 lei pentru achizitia unui ecograf pentru Centru de sanatate al Comunei Iara.

CAP. 65 Invățământ se virează de la alineatul 20.01.03 Incalzit si iluminat si forța motrice, se virează 3.000 lei între următoarele alineate:

- la 20.01.01 Furnituri de birou 800 lei;

- la 20.01.04.Apa, canal, salubritate 600 lei;

- la 20.05.30 Obiecte de inventar 1.600 lei.

CAP.68 Asistenta socială se virează 30.000 lei la alinatul 57.02.01 Indemnizatii ale persoanelor cu handicap grav suma de 30.000 lei pentru plata concediilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav.

CAP. 70.06 Iluminat public, la alineatul 20 suma de 39.900 lei astfel:  se vireaza 30000 lei la alineatul 20.01.03 Incalzit si iluminat si forța motrice, pentru plata facturilor de iluminat public.

La alineatul 20.05.30 Alte obiecte de inventar se vireaza suma de 9.900 lei, pentru achiziţia unor obiecte de inventar, pentru iluminatul festiv, iar la alineatul 71.01.30 Alte active fixe, 12.300 lei, pentru achiziţia unei arcade luminoase, pentru iliminatul festiv şi montarea ei în centru satului Iara.

CAP.74 Salubritate se vireaza 98.500 lei la alineatul 20.01.09 Materiale si servicii cu caracter funcţional pentru plata factutilor de salubritate.

CAP.84 Drumuri și strazi se primesc conform HG 232/2019 40.000 lei pentru calamități, pentru refacere elemente de infrastructura (strazi,poduri, ziduri) în urma fenomenelor meteorologice, si se virează la alineatul 20.20 Realilitare infrastructura program inundații pentru autorități publice locale.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se adoptă HOT  Nr. 122 cu 12 voturi „pentru”

Punctul  6 Ordinea de zi .  Proiect HCL aprobarea modului de  exploatare si valorificare a volumului de 18 mc lemn,  din APV 944 P Gabriana. Se supune la vot și se adoptă HOT nr. 123 cu 12 voturi „pentru

Punctul  7 Ordinea de zi . Proiect HCL  decontare abonamente cadre didactice pentru luna noiembrie – 2047 lei  

Se supune la vot şi se adoptă HOT  Nr. 124  cu 12 voturi „pentru”

Punctul  1. Suplimentare  Ordinea de zi: Proiect HCL privind   aprobarea prelungirii cu 12 luni a Scrisorii de garanţie pentru restituirea avansului, acordata de Fondul de Garantare a Creditului  Rural – IFN S.A. privind acoperirea sumei solicitate ca avans conform prevederilor Contractului de finanţare nr. C0760CN00011661300135 / 29.08.2017 pentru proiectul “REABILITARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL LOC. IARA, COM. IARA, JUD. CLUJ” .

 Se supune la vot şi se adoptă HOT  Nr. 125 cu 12 voturi „pentru”

Punctul  2  Suplimentare Ordinea de zi: Proiect HCL privind aprobarea prelungirii duratei de implementare pana la data de 29.05.2021 si a termenului de executie pana in 29.08.2021 a proiectului

“REABILITARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL LOC. IARA, COM. IARA, JUD. CLUJ” Contractul de finanţare nr. C0760CN00011661300135 / 29.08.2017.

Se supune la vot şi se adoptă HOT  Nr. 126 cu 12 voturi „pentru”

      Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces  - verbal.

 

 

        Presedinte de sedinta                                        Secretar ,

                          Boca Ioan-Ilie                                        Drăghiciu Petruţa Mariana

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates