• Home
  • ȘTIRI ȘI EVENIMENTE
  • HOTĂRÂRE NR.33 din data de 19.05.2021 privind  aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Iara  pentru trimestrul l al  anului 2021

PROPUNERE BUGET 2019 - REFERAT DE SPECIALITATE

ROMÂNIA                                                                                                        

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                       

CONSILIUL LOCAL IARA                                                

COMUNA IARA

NR.2233/11.04.2019

REFERAT DE SPECIALITATE

            In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019,nr.50/15.03.2019,prevederile  Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completarile ulterioare, propunem  alăturat  bugetul local pe anul 2019- sursa A pe cele doua secțiuni – funcționare și dezvoltare - , precum și a bugetului de venituri și cheltuieli propriu-sursa E, in baza Deciziei DGDGRFP Cluj, nr. 3177/20.03.2019-privind repartizarea pe UAT a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul UAT-urilor din jud. Cluj in vederea elaborarii bugetului local pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022 ,in baza HCJ nr.35/2019-privind repartizarea sumelor defalcate din TVA si a sumelor corespunzatoare cotei de 17.5%-din impozitul pe venit, a HCJ nr. 36/2019-privind repartizarea pe UAT a sumei corespunzatoare  cotei de 7.5% din impozitul pe venit pe anul 2019

I. BUGET LOCAL – SURSA  A

1. SECTIUNEA FUNCTIONARE +DEZVOLTARE                                                                                                                                                                                                                                                                            lei

INDICATORI FINANCIARI

BUGET LOCAL SURSA A 

2019

Total venituri buget local

+excedent repartizat pentru investitii,calamitati

           21678540

 

             7094240

 

TOTAL VENITURI  ;

14584300

 

 VENITURI CURENTE

5503200

 

TOTAL Subv. Buget stat

6500

 

PNDL

6708000

 

FONDURI EUROPENE

2366600

 

Din care:

 

 

Impozite si taxe pe proprietate

935700

 

Taxe mijloace de transport

122500

 

 

 

 

Cote defalcate din impozit pe venit-DGFP-04.02.01

365000

 

Sume alocate din cota 17.5%-04.02.04

2395000

HCJ 35/2019

Sume repartizate din fd. La Disp.cons. Jud.-04.02.05

374000

HCL36/2019

Sume defalcate din TVA -11.02.02-DGFP Cluj

137000

 

Sume defalcate din TVA-echilibrare b.l.11.02.06/HCJ

925000

HCJ35/2019

Sume defalcate din TVA-echilibrare-11,02,06-DGFP

249000

 

Excedent la finele anului 2018  din care : 3412,2lei-excedent rezerva

7597652,92

 

Acoperire gol de casa  la SF

500000

 

Sume calamitati la SF

104240

 

Suma repartizata pentru investitii in continuare/noi:din care:

6990000

 

-Centru de sanatate publica

0

1459000 -PNDL

-PUG

70000

 

-Modernizare gradinita (prefinantare)

440000

100000-FEN

-Sistem supraveghere video

18400

 

-Centrala termica

100000

 

-Amenajare parcare

90000

 

-Reabilitare si dotare scoala cls. I-IV

0

862000-PNDL

-Dotare  scoala clasele I-VIII

0

168000-PNDL

-Strategia de dezvoltare locala

50000

 

-Capela Iara

36000

 

-camin cultural (prefinantare)

980000

700000-FEN

-Alimentare apa centru Iara

810100

 

-Extindere apa Cacova Ierii

150000

2179000-PNDL

-Reabilitare iluminat public sate

238000

 

-canalizare Iara

0

1400000-PNDL

-Vitanjera

0

536600-FEN

-Modernizare dr, Ocolisel(prefinantare)

2107500

1000000-FEN

-Reabilitare santuri,trotuare,ulita spre Baisoara,Cacova Ierii

400000

 

-Diguri pe vale

250000

 

-Poduri comuna Iara

150000

 

-Reabilitare asfalt dr. comunal Iara

400000

 

-Reabilitare drum parau Capra

50000

 

-Acoperis scoala Iara

450000

 

-Poduri parc -baza sportiva-brigada

150000

 

-Modernizare DC 103-Agris

0

   40000-PNDL

-Modernizare DC105-Masca

0

600000-PNDL

-Alimentare apa centru Iara(DC102-DC102A

50000

 

 

 

INDICATORI FINANCIARI

CHELTUIELI BUGET

LOCAL 2019

 

TOTAL CHELTUIELI

            21678540

 

CAP.51 AUTORITATI PUBLICE din care

5696640

 

10-CHELTUIELI DE PERSONAL

1689000

 

20-BUNURI SI SERVICII-SF

650240

Cheltuieli cu utilitati ,materiale consumabile

pentru buna desfasurare a activitatii, contracte prestari servicii,reparatii

curente -activitati culturale, combustibil,rep.aut,

 ,cotizatii A.D.I.

71-constructii-excedent/PNDL

2579000

-Centru de sanatate publica,Amenajare parcare,reabilitare si dotare sc. Cls.I-IV,Dotare scoala cls. I-VIII,sistem de supraveghere video

71.01.30-excedent

238400

Centrala termica,PUG,strategia de dezvoltare locala

 

58-constructii-FEN

540000

Modernizare gradinita Iara

CAP.61 APARARE, ORDINE PUBLICA

230600

 

10-Cheltuieli de personal politie locala

201300

 

20-bunuri si servicii-politie locala-

29300

-tinuta politist local, combustibil buldoexcavator,

CAP.65 INVATAMANT (CH.BUNURI SI SERVICII)

751400

 

20-bunuri si servicii

281700

Cheltuieli cu Utilitati , materiale consumabilel,

transport profesoti,contracte prestari servicii,ob.inventar

57-suport alimentar

3500

 

57-  -TICHETE GRADINITA

10000

 

59-Burse

6200

 

71-constructii-excedent acoperis scoala

450000

 

CAP.67 CULTURA

1981100

 

10-Cheltuieli de personal

68300

Bibliotecar

20-bunuri si servicii-biblioteca

1800

fd. carte

20-bunuri si servicii-reparatii curente-sport

115000

Reabilitare baza sportiva, imprejmuire

20-Bunuri si servicii-reparatii curente

60000

Reabilitare capela Masca din scoala

71-Inv. in continuare-

36000

Capela Iara

58-Investitii in continuare-FEN

 

 

59-SUSTINEREA CULTELOR

1680000

 

20000

Camin cultural-FEN/exc

 

SUSTINEREA CULTELOR

Cap.66 SANATATE

100000

 

20-reparatii curente

100000

incalzire,Igienizare,reparatii curente -spital

CAP.68 ASISTENTA SOCIALA

1319500

 

10-cheltuieli de personal-asistenti personali

626000

 

57-Indemnizatii persoane handicap

660000

 

57-Ajutoare de urgenta, subv. Incalzire lemne populatie

6500

 

57-ajutoare urg.,sunbventii incalzire Lemne VMG

17000

 

57-ajutoare urgente

10000

 

CAP.70 LOCUITE, SERVICII SI DEZV.PUBLICA

3737100

 

20-bunuri si servicii-iluminat public

260000

Consum iluminat public,intretinere si reparatii curente

71-investitie noua

238000

Reabilitare iluminat public-excedent

20-REPARATII CURENTE RETEA ALIMENTARE APA

71-Extindere retea alimentare apa potabila Cacova Ierii-PNDL

-71-Extindere alimentare apa centru Iara

-71,-Alimentare apa centri Iara DC102/DC 102A

50000

 

2329000

 

810100

50000

 

 

-PNDL/excedent

 

-excedent

-excedent

CAP.74 PROTECTIA MEDIULUI

2168744

 

20,Contricutie sistem de management integrat al deseurilor in Jud. Cluj,SALUBRITATE

132144

100000

 

58-VITANJERA

536600

FEN

71-RETEA DE CANALIZARE

1400000

-PNDL

CAP.83-AGRICULTURA/SIVICULTURA

145000

 

20-BUNURI SI SERVICII

145000

-Padurea

 

 

 

CAP.84  TRANSPORT RUTIER, DRUMURI

5548456

 

 

20-REPARATII CURENTE

296716

 

20-CALAMITATI

104240

EXCEDENT—drumuri comunale

-58-Proiect FEN- masura7.2

 

3107500

-Modernizare dr, Ocolisel(prefinantare)

-71-investitii din excedent

400000

-Reabilitare santuri,trotuare,ulita spre Baisoara,Cacova Ierii

 

250000

-Diguri pe vale

 

150000

-Poduri comuna Iara

 

400000

-Reabilitare asfalt dr. comunal Iara

 

50000

-Reabilitare drum parau Capra

 

150000

-Poduri parc -baza sportiva-brigada

-PNDL

                  40000

-Modernizare DC 103-Agris

-PNDL

                600000

-Modernizare DC105-Masca

 

 

2. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE-investitii

 

CAPITOLE

CHELTUIELI EFECTUATE

CAP.51 SERVICII PUBLICE

3357400

-Centru de sanatate publica -PNDL

1459000

-PUG

70000

-Modernizare gradinita (prefinantare)

540000

-Sistem supraveghere video

18400

-Centrala termica

100000

-Amenajare parcare

90000

-Reabilitare si dotare scoala cls. I-IV-PNDL

                                     862000

-Dotare  scoala clasele I-VIII PNDL

                                     168000

-Strategia de dezvoltare locala

50000

CAP.67 CULTURA

DIN CARE

1716000

-Capela Iara

36000

-camin cultural (prefinantare)

1680000

CAP.70 -dezv. publica

3427100

71-Reabilitare retea iluminat public

238000

71-Extindere retea alimentare apa potabila Cacova Ierii-PNDL

-71-Extindere alimentare apa centru Iara

-71,-Alimentare apa centri Iara DC102/DC 102A

2329000

 

810100

 

50000

CAP,74-CANALIZARE

1936600

58-VITANJERA-FEN

536600

71-RETEA DE CANALIZARE -PNDL

1400000

CAP.65 INVATAMANT

450000

71-constructii-excedent acoperis scoala

450000

CAP.84 DRUMURI SI poduri

5147500

-Modernizare dr, Ocolisel(prefinantare)FEN-mas7,2

3107500

-Reabilitare santuri,trotuare,ulita spre Baisoara,Cacova Ierii

400000

-Diguri pe vale

250000

-Poduri comuna Iara

150000

-Reabilitare asfalt dr. comunal Iara

400000

-Reabilitare drum parau Capra

50000

-Poduri parc -baza sportiva-brigada

150000

-Modernizare DC 103-Agris-PNDL

                                       40000

-Modernizare DC105-Masca-PNDL

                                     600000

Total -investitii

15584600

excedent

6990000

PNDL

FEN

6708000

2336600

                           

II.BUGETUL DE VENITURI PROPRII-SURSA E

INDICATORI FINANCIARI

BUGET venituri proprii

SURSA   E

2019

Total venituri PRORII

     385000

 

33,08,00-apa

33,50,00- alte VENITURI DIN PROPRIETATE-canalizare

36,50,00-SALUBRITATE

 

    250000

      35000

 

    100000

  

 

 

Total cheltuieli

    385000

 

Cap.70.50,00-Cheltuieli de dezvoltare-

               10-Cheltuieli de personal

               20-bunuri si servicii    

 

   116000

    

  210000

175000

 

 

Excedent sursa E-VENITURI PROPRII-213944 Lei

 

 

 

CONTABIL,

Tipărire Email