H O T Ă R Â R E A NR .44 privind stabilirea componentei echipei mobile, pentru interventia de urgenta in cazurile de violente domestice

H O T Ă R Â R E A NR .44

privind stabilirea componentei echipei mobile,

pentru interventia de urgenta in cazurile de violente domestice

 

   Consiliul local al comunei Iara,judetul Cluj,  întrunit in sedinta publica ordinara din data de 18.04.2019:

   Avand in vedere referatul de aprobare a primarului nr.2311/12.04.2019 la proiectul de hotarare,prin care se propune stabilirea componentei echipei mobile ,pentru  interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica:  

   Tinand cont de Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr.2312/12.04.2019

    Avand in vedere:

-prevederile Art.35ᶺ1 si Art.35ᶺ2 din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare ,precum si

-prevederile Ordinului nr.2525/2018 emis de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale ,privind aprobarea Procedurii pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica:

    In temeiul Art.36 alin.(2) lit.d),alin(6) lit.a)pct.2 si art.45, alin.(1), art.115 alin. (1) lit. b) , alin.(3) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

 

HOTĂREŞTE:

      Art.1. (1) Se stabileste componenta echipei mobile,pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica de pe raza comunei Iara dupa cum urmeaza:

           - un reprezentant al Compartimentului de Asistenta Sociala ,coordonator

           - reprezentanti ai Politiei Locale a Primariei Comunei Iara-3 membri

      (2) Nominalizarea reprezentantilor care fac parte din echipa mobila pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica in comuna Iara si atributiile acestora se va face prin Dispozitie a Primarului Comunei Iara

    Art.2 (1) Echipa mobilă va verifica semnalarile privind situatiile de violenta domestica,cu sprijinul politiei locale a Primariei Iara sau dupa caz al organelor de politie de pe raza teritoriala in care s-a semnalat situatia de violenta domestica.

      (2)Pentru interventiile de urgenta ,echipa mobile va fi transportata de politia locala a Primariei Iara,cu unul din mijloacele de transport aflate in dotarea Primariei Iara: CJ 75 PCI.

   Art.3.Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Iara si de catre fiecare membru al echipei mobile.

   Art.4. Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului comunei Iara ,in teremeul prevazut de lege ,autoritatilor si persoanelor interesate.

 

Adoptată la data de 18.04.2018

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

 

 

PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ

   HIDEG VASILE -VIOREL                                                           SECRETAR                    

                                                              Drăghiciu Petruța-Mariana                                                                                                              

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates