• Home
  • STIRI & EVENIMENTE
  • PROCES-VERBAL  încheiat azi data de 30.03.2020 cu ocazia desfășurări ședinței extraordinare a Consiliului Local Iara

PROCES-VERBAL  încheiat azi data de 30.03.2020 cu ocazia desfășurări ședinței extraordinare a Consiliului Local Iara

           PROCES-VERBAL

 

 Încheiat azi data de 30.03.2020 , cu ocazia desfășurări ședinței extraordinare a Consiliului Local Iara.

În conformitate cu art. 134, alin. 1 si 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, se  face prezenta si  se constata ca, din totalul de 13 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti  8 consilieri, in persoana urmatoarilor domni  , doamne   : Baciu Alin Sebastian,   Bâlc Nicolae Sorin ,  Hideg Vasile Viorel, Ilea Ioan , Mureşan Ioan Adrian, Popa Mihai Viorel, ,   Răfăilă Luciana Ancuţa, Ursulean Lucian Vasile .  Absenti: Boca Ioan Ilie, Bâlc Gabriel -Florin , Bica Vasile,  Pălacean Ovidiu , Todor Darius Eugen

            La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Popa Ioan Dorin  ,   

  D-na secretar Drăghiciu Petruţa Mariana  arata ca sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului nr  74/ 25.03 2020 si este legal constituita fiind prezenti  8 consilieri. Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.

Se supune la vot procesul verbal de ședință din data de 12.03.2020  și se aprobă   cu 8 voturi „pentru”

Se dă citire proiectului  ordinii de zi:

1.Proiect HCL privind modificarea HCL nr. 14/21.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, aferenţi obiectivului de investiţie ,,Modernizare drum comunal DC 102 Iara-Masca , comuna Iara, jud. Cluj’’

2. Proiect HCL privind modificarea HCL nr. 15/21.02.2019 privind asigurarea cofinanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu sunt eligibile prin PNDL, pentru obiectivul de investiţie „Modernizare drum comunal DC102 Masca -Iara , jud. Cluj’’

3.Diverse,întrebări, interpelări,  propuneri  ale consilierilor locali ;

   Inițiatorul proiectelor de hotărâre : dl Popa Ioan Dorin   – primarul comunei Iara

Se supune aprobării  proiectul ordinii de zi : Se aprobă cu 8 voturi “pentru”

Dl primar solicită suplimentarea Ordinii de Zi cu 1 punct

1Proiect HCL  privind rectificarea bugetului general consolidat  al comunei IARA pe anul 2020.

Se supune la vot și se aprobă suplimentarea  ordinii de zi cu 8 voturi „pentru „

 Punctul 1  Ordinii de zi : Proiect HCL privind modificarea HCL nr. 14/21.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, aferenţi obiectivului de investiţie ,,Modernizare drum comunal DC 102 Iara-Masca , comuna Iara, jud. Cluj’’;

 Dl primar arată că în urma întocmirii listelor de cantităţi rest de execuţie de către proiectantul Eurodrum Com SRL reies următoarele valori :

Valoare totala a investitiei inclusiv TVA : 3.753.218,50 lei

                    Din care C+M : 3,452.512,99 lei

Din care de la Bugetul de stat 2,584,210,39 lei inclusiv TVA

Valoarea totala a investitiei- rest de executie pentru anul 2020 , inclusiv TVA este de 2.011.726,65 lei

-din care de la bugetul de stat este de 969.589,94 lei inclusiv TVA

 Astfel se supune la vot și se adoptă HOT: nr. 31 cu 8 voturi „pentru”

Punctul 2 al Ordinii de zi . Proiect HCL privind modificarea HCL nr. 15/21.02.2019 privind asigurarea cofinanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu sunt eligibile prin PNDL, pentru obiectivul de investiţie „Modernizare drum comunal DC102 Masca -Iara , jud. Cluj’’

Dl Primar arată  că în urma întocmirii listelor de cantităţi rest de execuţie de către proiectantul Eurodrum Com SRL este necesar să se asigure cofinanţarea cheltuielilor care nu sunt eligibile prin PNDL

Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma modificată  şi se adoptă HOT. nr. 32 cu 8 voturi „pentru”

 Suplimentarea  Ordinii de zi . 1 Proiect HCL  privind rectificarea bugetului general consolidat  al comunei IARA pe anul 2020;

 Prezintă  dna contabil Ghisa Margareta : Rectificarile bugetare se efectuază şi în conformitete cu Legea bugetului de stat nr.1/06.01.2020, precum şi, în conformitate cu HCL 17/13.02.2020

La cap 67 Cultura, recreere si religie

De la subcapitolul 67.05.01 Sport , alineatul 20.01.30 se virează 15.000 lei la subcapitolul 68.50.50 Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale, alineatul 57.02.01 

La cap 84 Drumuri şi străzi

La subcapitolul 84.03.01 la alineatul 20.02 Reparatii curente se virează 94.000 lei din trim.III în trim. II

Se supune la vot şi se adoptă HOT  Nr. 33 cu 8 voturi „pentru”

 3.Diverse,întrebări, interpelări,  propuneri  ale consilierilor locali

 Nu există propuneri din partea domnilor consilier

Dl preşedinte de şedinţă declară închisă lucrările şedintei exraordinara

      Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces  - verbal.

 

        Presedinte de sedinta                                        Secretar ,

                    Ursulean Lucian Vasile                          Drăghiciu Petruţa Mariana

Tipărire Email