• Home
  • Strategia de dezvoltare locală 2019 - 2027

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI IARA PENTRU PERIOADA 2019-2027

Pentru descarcarea documentului pdf va rugam deschideti atasamentul de mai sus. 

Redam mai jos câteve extrase din  documentul "Strategia de dezvoltare locala a comunei Iara 2019-2027".

Comuna Iara

Capitolul II. Strategia de dezvoltare a comunei Iara pentru perioada  2019-2027
II.1. Contextul strategic
Documente strategice relevante de la nivel european:
    Strategia „Europa 2020” are ca obiectiv general transformarea UE într-o economie inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii, pentru a oferi un nivel ridicat al ocupării forţei
de muncă, al productivităţii şi pentru a asigura coeziunea economică, socială şi teritorială. Cele
trei priorităţi stabilite în cadrul acestei strategii sunt:
    • Creştere inteligentă
     • Creştere durabilă
    • Creştere favorabilă incluziunii sociale.
Țintele asumate prin Strategia Europa 2020 cuprind:
    • rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani de 75%
      • nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare de 3% din PIB-ul Uniunii Europene
      • obiectivul 20/20/20 în materie de energie şi schimbări climatice:
      • emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul înregistrat în 1900
      • 20% din energia produsă să provină din surse regenerabile
    • creşterea cu 20% a eficienţei energetice
    • rata de părăsire timpurie a şcolii sub 10%
    • ponderea tinerilor cu vârsta între 30-34 ani, absolvenţi ai unei forme de învăţământ
terţiar, de cel puţin 40%
    • scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 20 de milioane.

Tipărire Email